คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

คณะกรรมการบริหาร

Created 2013-06-10 15:49:14 by คุณ System Administrator 35738 Views


คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ 1 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2563
Committee: January 1, 2019 - December 30, 2020


ที่ปรึกษา (Advisory Board Member)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา (Dhaivadee Dulayajinda, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช (Apichart Singalavanija, MD)

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร (Supachai Chotibutr, MD)

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต (Skowrat Kunavisarut, MD)

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ (Piphat Leelapattana, MD)

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง (Sudarat Yaisawang, MD)

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ (Somsanguan Ausayakhun, MD)

นพ.เอกเทศ ชันซื่อ (Ekktet Chansue, MD)


ประธาน (President)

รองประธาน (Vice President)

เลขาธิการ (Secretary General)

เหรัญญิก (Treasurer)

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

(Training) 

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม 

(Scientific Committee)

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย (Research)

ประธานฝ่ายประสานงานสาธารณสุข 

(Public Health Liaison)

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology)

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ (International Affairs)

ประธานฝ่ายประชุมและอบรมนานาชาติ 

(International Meeting)

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

(Member Relation Committee)

ปฏิคม (Congress Delegate Coordinator team)

กรรมการกลาง (Committee Member)


รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (Anuchit Poonyathalang, MD)

รศ.พญ.งามแข  เรืองวรเวทย์ (Ngamkae Ruangvaravate, MD)

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ (Yutthaphong Imsuwan, MD)

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ (Varintorn Chuckpaiwong, MD)

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว (Wanicha Chuenkongkaew, MD)


รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ (Sakchai Vongkittirux, MD)


ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ (Yosanan Yospaiboon, MD)

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ (Pannet Pangputhipong, MD)


พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์ (Duangnate Rojanaporn, MD)


รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (Manchima Makornwattana, MD)

ผศ.พญ.วิศนี  ตันติเสวี (Visanee Tantisevi, MD)


ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน (Olan Suwan-Apichon, MD)


พญ.ดวงดาว  ทัศณรงค์ (Duangdao Thatsnarong, MD)

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ (Pornchai Simaroj, MD)

พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร (Watanee Jenchitr, MD)

รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์ (Sorot  Wutthiphan, MD)

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ (Prin Rojanapongpun, MD)

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา (Wichai Prasartritha, MD)

รศ.พญ.วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ (Vilavun  Puangsricherern, MD)

รศ.นพ.วินัย  ชัยดรุณ (Winai Chaidaroon, MD)

ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ (Mansing Ratanasukon, MD)

นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ (Chairat Saovaprut, MD)

พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง (Ornwasee jatuthong, MD)

นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์ (Arthit Kaewnopharat, MD)


ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

Created 2013-06-09 16:05:42 by คุณ System Administrator 1204 Views

1. พ.อ.นพ.ธีระเทพ  ตันตยาคม
2. พ.ต.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
3. ร.อ.พญ.อิศราพร  ตรีสิทธิ์
4. พญ.วฎาการ วุฒิศิริ        
5. พญ.นฤมล แก้วโรจน์         


คณะอนุกรรมการจริยธรรม

Created 2013-06-09 16:02:53 by คุณ System Administrator 1709 Views

 กลุ่มที่ 1

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ประธาน
2. พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน      อนุกรรมการ
5. พญ.ดวงดาว ทัศณรงค์  
อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 2 

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ประธาน
2. ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ อนุกรรมการ
3. ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อนุกรรมการ
4. รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์  อนุกรรมการ
5. รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ    อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 3

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ประธาน
2. รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ อนุกรรมการ
4. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว อนุกรรมการ
5. พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ  อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 41. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ประธาน
2. รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อนุกรรมการ
4. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์    อนุกรรมการ

5. นพ.อาทิตย์  แก้วนพรัตน์                                          อนุกรรมการ

6. รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

กลุ่มที่ 5

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ประธาน
2. นพ.ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์ อนุกรรมการ
3. รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์ อนุกรรมการ
4. พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง  อนุกรรมการ
5. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์   อนุกรรมการ
6. ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี   อนุกรรมการ

 


คณะอนุกรรมการวิรัชชกิจ

Created 2017-04-03 09:48:00 by คุณ System Administrator 525 Views

1. รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมการ

2. พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร อนุกรรมการ

3. ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อนุกรรมการ

4. ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา อนุกรรมการ

5. พ.ต.นพ. ศีตธัช วงศ์กุลศิริ อนุกรรมการ

6. นพ.ทยากร คุปกาญจนา อนุกรรมการคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Created 2013-04-13 05:04:34 by คุณ System Administrator 1341 Views

1. นพ.ณัฐวุฒิ  วะน้ำค้าง ที่ปรึกษา
2. นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู ที่ปรึกษา
3. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4. พญ.ดวงเนตร  โรจนาภรณ์         ประธานคณะอนุกรรมการ 
5. นพ.ธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
6. นพ.ศีตธัช  วงศ์กุลศิริ อนุกรรมการ
7. นพ.ณวัฒน์  วัฒนชัย อนุกรรมการ
8. พญ.วิภาดา  เหล่าวิโรจนกุล อนุกรรมการ
9. นพ.ธีรวีร์  หงส์หยก อนุกรรมการ
10. นพ.ปิติพงศ์ สุรเมธากุล อนุกรรมการ
11. นพ.นพศักดิ์  ผาสุกกิจวัฒนา อนุกรรมการ
12. พญ.ปรารถนา  หิรัญพัทรวงศ์ อนุกรรมการ
13. นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก อนุกรรมการ
14. นพ.ดวงมนตรี  โรจน์ดำรงรัตนา อนุกรรมการ
15. นพ.ทวีวัฒน์  อรรถเศรษฐ เลขานุการและอนุกรรมการ


คณะอนุกรรมการวิจัย

Created 2013-06-09 16:04:15 by คุณ System Administrator 1159 Views

ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์             ประธาน
รศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต                กรรมการ
รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ             กรรมการ
ผศ.พญ.อุษณีย์  เหรียญประยูร         กรรมการ
รศ.นพ.โกศล  คำพิทักษ์                 กรรมการ
นพ.มงคล ธาดารติ                        กรรมการ
พอ.หญิง พญ.รวีวรรณ  ชุนถนอม     กรรมการ
พญ.ณัฎฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข            กรรมการ
ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี                    กรรมการ
รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์            กรรมการ
ผศ.(พิเศษ) พญ.อรสิริ ธรธานี         กรรมการ
พญ.ฉันทกา  สุปิยพันธุ์                  กรรมการ
รศ.(พิเศษ)นพ.พิพัฒน์  คงทรัพย์    กรรมการ
รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์              เลขาธิการ


อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจักษุวิทยา

Created 2013-06-09 16:05:27 by คุณ System Administrator 1187 Views1. ศ.พญ.วณิชา  ชื่นกองแก้ว ประธานอนุกรรมการ
2. รศ.พญ.งามแข  เรืองวรเวทย์ อนุกรรมการ
3. ผศ.พญ.วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ อนุกรรมการ
5. รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ อนุกรรมการ
6. รศ.นพ.ดิเรก  ผาติกุลศิลา อนุกรรมการ
7. ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน อนุกรรมการ
8. รศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ อนุกรรมการ
9. นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง อนุกรรมการ
10. พ.อ. นพ.มานะพล  เล็กสกุล อนุกรรมการ
11. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ อนุกรรมการ
12. พญ.ดวงดาว  ทัศณรงค์ อนุกรรมการ
13. พญ.ธารสุข  เกษมทรัพย์                               อนุกรรมการ
14. นพ.วีระวัฒน์  คิดดี                                       เลขานุการและอนุกรรมการ


คณะอนุกรรมการวิชาการ

Created 2013-04-13 05:04:34 by คุณ System Administrator 1753 Views

1.รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์                                               ที่ปรึกษา
2.รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์                                                   ประธาน
3.รศ.นพ.นิพนธ์  จิรภาไพศาล (ศิริราชพยาบาล)                            อนุกรรมการ
4.พญ.ธาริกานต์  สุจิระกุล (รพ.รามาธิบดี)                                     อนุกรรมการ
5.ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร (ม.เชียงใหม่)                                    อนุกรรมการ
6.พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย (ม.ขอนแก่น)                                           อนุกรรมการ
7.รศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ (ม.สงขลานครินทร์)                        อนุกรรมการ
8.นพ.จิรวุฒิ  ลิ้มวัฒนายิ่งยง (รพ.ราชวิถี)                                       อนุกรรมการ
9.พันโท พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)                     อนุกรรมการ
10.รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต (ม.ธรรมศาสตร์)                           อนุกรรมการ
11.นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ (รพ.เมตตาประชารักษ์)                           อนุกรรมการ
12.พญ.ชวิศา  บุณยวีย์ (วชิรพยาบาล)                                           อนุกรรมการ
13.พญ.อัจฉรา  อัมพรพฤติ (ชมรมจอตา)                                        อนุกรรมการ
14.รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (ชมรมต้อหิน)                                 อนุกรรมการ
15.นพ.ธีรศักดิ์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์  (ชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา) อนุกรรมการ
16.นพ.พิชิต  นริพทะพันธุ์ (ชมรมต้อกระจกฯ)                                   อนุกรรมการ
17.ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี (ชมรมจักษุประสาท)                               อนุกรรมการ
18.ผศ.พญ.งามจิตต์  เกษตรสุวรรณ (ชมรมกระจกตาฯ)                      อนุกรรมการ
19.พญ.เปรมจิต เศาณานนท์ (ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งฯ)              อนุกรรมการ
20.พญ.สุพินดา ลีอมรสิริ (ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันฯ)                       อนุกรรมการ
21.ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร                                                          อนุกรรมการ
22.นพ.ดำรงค์  วิวัฒน์วงศ์วนา                                                        เลขานุการและอนุกรรมการ
23.นพ.ธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์                                                      เลขานุการและอนุกรรมการ