คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

คณะทำงานฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล

Created 2020-07-13 11:19:00 by คุณ System Administrator 0 Views

1. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ที่ปรึกษา
3. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ที่ปรึกษา
4. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ ประธาน
5. พ.ต.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ รองประธาน
6. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ คณะทำงาน
7. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี         คณะทำงาน
8. ผศ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะทำงาน
9. อ.ประพฤติ  ฉัตรประภาชัย          คณะทำงาน
10. นางสาวสถาพร อารักษ์วทนะ คณะทำงาน
11. นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล คณะทำงานและเลขานุการ


คณะกรรมการบริหาร

Created 2013-06-10 15:49:14 by คุณ System Administrator 35738 Views

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565
Committee: January 1, 2021 - December 31, 2022


ที่ปรึกษา (Advisory Board Member)

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต (Skowrat Kunavisarut, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา (Dhaivadee Dulayajinda, MD)

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ (Piphat Leelapattana, MD)

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร (Supachai Chotibutr, MD)

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง (Sudarat Yaisawang, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช (Apichart Singalavanija, MD)

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ (Somsanguan Ausayakhun, MD)

รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม (Jualai Tanterdtham, MD)

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ (Pornchai Simaroj, MD)

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ (Pannet Pangputhipong, MD)

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ (Prin Rojanapongpun, MD)

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ (Tares Krassanairawiwong, MD)


ประธาน (President)

รองประธาน (Vice President)

เลขาธิการ (Secretary General)

เหรัญญิก (Treasurer)

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

(Training) 

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม 

(Scientific Committee)

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย (Research)

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology)

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ (International Affairs)

ประธานฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology)

กรรมการกลาง และที่ปรึกษาด้านการเงิน (Committee / Financial advisor)

กรรมการกลาง (Committee Member)


ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว (Wanicha Chuenkongkaew, MD)

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (Anuchit Poonyathalang, MD)

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ (Yutthaphong Imsuwan, MD)

รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล (Niphon Chirapapaisan, MD)

รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี (Weerawat Kiddee, MD)


ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ (Sakchai Vongkittirux, MD)


ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ (Yosanan Yospaiboon, MD)

นพ.ธนาพงษ์​ สมกิจรุ่งโรจน์ (Thanapong Somkijrungroj, MD)


รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (Manchima Makornwattana, MD)

รศ.พญ.สุภาภรณ์​ เต็งไตรสรณ์ (Supaporn Tengirisorn, MD)

รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์ (Sorot  Wutthiphan, MD)

พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร (Watanee Jenchitr, MD)

รศ.พญ.งามแข  เรืองวรเวทย์ (Ngamkae Ruangvaravate, MD)

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา (Wichai Prasartritha, MD)

รศ.พญ.วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ (Vilavun  Puangsricherern, MD)

รศ.(พิเศษ) นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์ (Pipat Kongsap, MD)

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา (Direk Patikulsila, MD)

ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ (Mansing Ratanasukon, MD)

พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง (Ornwasee jatuthong, MD)

รศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง (Boonsong Wanichwecharungruang, MD)

ผศ.นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์ (Arthit Kaewnopharat, MD)

พญ.ดวงดาว  ทัศณรงค์ (Duangdao Thatsnarong, MD)

ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภากร (Thanapat Rattanapakorn, MD)


อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจักษุวิทยา

Created 2013-06-09 16:05:27 by คุณ System Administrator 1187 Views

1.          รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี                      ประธานอนุกรรมการ

2.          รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ                อนุกรรมการ
3.          รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                  อนุกรรมการ
4.          ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน               อนุกรรมการ
5.          รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์              อนุกรรมการ
6.          พอ ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม           อนุกรรมการ
7.          รศ.นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ              อนุกรรมการ
8.          ผศ.พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์               อนุกรรมการ
9.          ผศ.พญ.สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ            อนุกรรมการ
10.        พญ.วันทนีย์ แดงบุญ                         อนุกรรมการ
11.        ผศ.พิเศษ นต.นพ.สุขุม ศิลปอาชา        อนุกรรมการ
12.        พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร                  อนุกรรมการ
13.        รศ.พญ.อนิตา มนัสสากร                    เลขานุการ


คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Created 2013-04-13 05:04:34 by คุณ System Administrator 1341 Views

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์​


คณะอนุกรรมการจริยธรรม

Created 2013-06-09 16:02:53 by คุณ System Administrator 1709 Views

ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์

รองประธาน

ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์​


กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

Created 2013-06-09 16:05:42 by คุณ System Administrator 1204 Views

1.         นพ.วสุ  ศุภกรธนสาร                              ผู้ช่วยเลขาธิการ

2.         นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ                            ผู้ช่วยเลขาธิการ

3.         พญ.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์                         ผู้ช่วยเลขาธิการ

4.         พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ                         ผู้ช่วยเลขาธิการ

5.         นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย                    ผู้ช่วยเลขาธิการ


คณะอนุกรรมการวิชาการ

Created 2013-04-13 05:04:34 by คุณ System Administrator 1753 Views

1. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว                          ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์                          ที่ปรึกษา
3. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์                          ประธาน
4. นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์                          รองประธานฝ่ายจัดการประชุมและชมรมต้อกระจกฯ
5. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์                          รองประธานฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล
6. นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา                          รองประธานฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ
7. รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล (ศิริราชพยาบาล)                          อนุกรรมการ
8. รศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี (จุฬาลงกรณ์)                                  อนุกรรมการ
9. ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์   (ม.เชียงใหม่)                                  อนุกรรมการ
10. พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย (ม.ขอนแก่น)                                       อนุกรรมการ
11. ศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ (ม.สงขลานครินทร์)                             อนุกรรมการ
12. พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ รพ.ราชวิถี และชมรมจอตาฯ)                  อนุกรรมการ
13. พันเอก พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)                  อนุกรรมการ
14. รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ (ม.ธรรมศาสตร์)                  อนุกรรมการ
15. พญ.อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล (รพ.เมตตาประชารักษ์)                      อนุกรรมการ
16. รศ.พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์ (ชมรมต้อหิน)                         อนุกรรมการ
17. นพ.ธีรศักดิ์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์ (ชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ)         อนุกรรมการ
18. ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี (ชมรมจักษุประสาท)                                 อนุกรรมการ
19. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ (ชมรมกระจกตาฯ)                 อนุกรรมการ
20. พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ (ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งฯ) อนุกรรมการ
21. ผศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ (ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันฯ) อนุกรรมการ
22. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ (ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข) อนุกรรมการ
23. นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ (ชมรมต้อกระจกแผลเล็กฯ)         อนุกรรมการ
24. ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์ (ชมรมจักษุสาธารณสุข) อนุกรรมการ
25. ผศ.นพ.ยอดพงศ์ จันทรศร                                 เลขานุการฝ่ายจัดการประชุมและวชิรพยาบาล
26. นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล                 เลขานุการฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล
27. พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล                 เลขานุการฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ และรามาธิบดี


คณะอนุกรรมการวิรัชชกิจ

Created 2017-04-03 09:48:00 by คุณ System Administrator 525 Views

1. รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมการ

2. ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา อนุกรรมการ

3. ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อนุกรรมการ

4. อ.พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร อนุกรรมการ

5. พ.ต.นพ. ศีตธัช วงศ์กุลศิริ อนุกรรมการ

6. นพ.ทยากร คุปกาญจนา อนุกรรมการคณะอนุกรรมการวิจัย

Created 2013-06-09 16:04:15 by คุณ System Administrator 1159 Views

ประธาน
ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์    

คณะอนุกรรมการ       
รศ.พญ.เจนจิต  ชูวุฒยากร
รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ
ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์
รศ.นพ.โกศล  คำพิทักษ์
ผศ.พิเศษ พญ.สมพร จันทรา
พอ.หญิง พญ.รวีวรรณ  ชุนถนอม
พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร
พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิ์
รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
พญ.สิรินยา สุวรรณราช
นพ.ยอดพงศ์  จันทรศร
รศ.(พิเศษ)นพ.พิพัฒน์  คงทรัพย์
รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์


คณะบรรณาธิการจักษุเวชสาร

Created 2019-08-30 14:18:00 by คุณ System Administrator 0 Views

1.รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ                    บรรณาธิการ

2.รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์                     กองบรรณาธิการ
3.ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว                     กองบรรณาธิการ
4.รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์                   กองบรรณาธิการ
5.รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์                กองบรรณาธิการ
6.รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                             กองบรรณาธิการ
7.ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์                    กองบรรณาธิการ
8.ผศ.พ.อ.หญิง พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม     กองบรรณาธิการ
9.นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง                  กองบรรณาธิการ
10.นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์                 กองบรรณาธิการ
11.พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์                           กองบรรณาธิการ
12.ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์                       ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์
13.ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์                 ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์