คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

คณะกรรมการบริหาร

Updated 2023-04-12 13:25:00 by คุณ System Administrator 35738 Views

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
Committee: January 1, 2023 - December 31, 2024


ที่ปรึกษา (Advisory Board Member)

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต (Skowrat Kunavisarut, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา (Dhaivadee Dulayajinda, MD)

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ (Piphat Leelapattana, MD)

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร (Supachai Chotibutr, MD)

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง (Sudarat Yaisawang, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช (Apichart Singalavanija, MD)

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ (Somsanguan Ausayakhun, MD)

รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม (Jualai Tanterdtham, MD)

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ (Pornchai Simaroj, MD)

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ (Pannet Pangputhipong, MD)

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ (Prin Rojanapongpun, MD)

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ (Tares Krassanairawiwong, MD)


ประธาน (President)

รองประธาน (Vice President)

เลขาธิการ (Secretary General)

เหรัญญิก (Treasurer)

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

(Training) 

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม 

(Scientific Committee)

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย (Research)

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology)

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ (International Affairs)

ประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and

Technology)

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ (special affairs department)


กรรมการกลาง (Committee Member)


ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว (Wanicha Chuenkongkaew, MD)

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (Anuchit Poonyathalang, MD)

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ (Yutthaphong Imsuwan, MD)

รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล (Niphon Chirapapaisan, MD)

รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี (Weerawat Kiddee, MD)


ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ (Sakchai Vongkittirux, MD)


ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ (Yosanan Yospaiboon, MD)

นพ.ธนาพงษ์​ สมกิจรุ่งโรจน์ (Thanapong Somkijrungroj, MD)


รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (Manchima Makornwattana, MD)

รศ.พญ.สุภาภรณ์​ เต็งไตรสรณ์ (Supaporn Tengtrisorn, MD)


นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์ (Pichit Naripthaphan, MD)


พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร (Watanee Jenchitr, MD)

ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี (Nipat Aui-aree, MD)

รศ.พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์ (Kanograt Pornpanich, MD)

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา (Wichai Prasartritha, MD)

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ (Wasee Tulvatana, MD)

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา (Direk Patikulsila, MD)

ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ (Mansing Ratanasukon, MD)

พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง (Ornwasee jatuthong, MD)

รศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง (Boonsong Wanichwecharungruang, MD)

ผศ.พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์ (Tharnsook Kasemsup, MD)

นพ.เอกชัย อารยางกูร (Ekkachai Arayangkul, MD)

ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภากร (Thanapat Rattanapakorn, MD)

รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ (Navapol Kanchanaranya, MD)

นาวาอากาศโท นพ.รณกร ปัญจพงษ์ (Ronakorn Panjaphongse, MD)


อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจักษุวิทยา

Updated 2023-04-12 13:25:00 by คุณ System Administrator 1187 Views

1.รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี                       ประธานอนุกรรมการ

2.รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ                อนุกรรมการ
3.รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                  อนุกรรมการ
4.ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน               อนุกรรมการ
5.รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์             อนุกรรมการ
6.พอ ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม           อนุกรรมการ
7.รศ.นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ               อนุกรรมการ
8.ผศ.พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์               อนุกรรมการ
9.ผศ.พญ.สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ            อนุกรรมการ
10.พญ.วันทนีย์ แดงบุญ                       อนุกรรมการ
11.ผศ.พิเศษ นต.นพ.สุขุม ศิลปอาชา    อนุกรรมการ
12.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร               อนุกรรมการ
13.รศ.พญ.อนิตา มนัสสากร                  เลขานุการ


คณะทำงานฝ่ายวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพตาเพื่อสังคม

Updated 2023-04-12 13:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

1. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว                     ที่ปรึกษา                  

2. รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์                    ที่ปรึกษา

3. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์       ที่ปรึกษา

4. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์                          ที่ปรึกษา

5. พ.ท.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ                      ประธาน

6. ผศ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย                        รองประธาน              

7. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์                       คณะทำงาน   

8. ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที                             คณะทำงาน   

9. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี          คณะทำงาน 

10. ผศ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค          คณะทำงาน    

11. อ.ประพฤติ  ฉัตรประภาชัย                  คณะทำงาน

12. นางสาวสถาพร อารักษ์วทนะ              คณะทำงาน

13. พญ.ศศิ ใหญ่สว่าง                             คณะทำงานและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการจริยธรรม

Updated 2023-04-12 13:10:00 by คุณ System Administrator 1709 Views

1. รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์                      ประธาน                       

2. ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์                     อนุกรรมการ 

3. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์                      อนุกรรมการ 

4. ศ.(พิเศษ) นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์               อนุกรรมการ 

5. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์         อนุกรรมการ

6. รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง    อนุกรรมการ

7. รศ.พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์                   อนุกรรมการ

8. รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ                    อนุกรรมการ

9. รศ.นพ.ณวพล กาญจนรัณย์                     อนุกรรมการ

10. พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ                อนุกรรมการ

11. ศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล                     อนุกรรมการ

12. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์                อนุกรรมการ       

13. นพ.ธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์                 อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการนวัตกรรม

Updated 2023-04-12 13:00:00 by คุณ System Administrator 0 Views

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ที่ปรึกษา
2. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ที่ปรึกษา
3. ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ที่ปรึกษา
4. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ที่ปรึกษา
5. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์         ประธาน
6. รศ.พญ.วิภาวี บูรณพงศ์         กรรมการ
7. ศ.พิเศษ นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์         กรรมการ
8. รศ.พิเศษ พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร         กรรมการ
9. รศ.พญ.อรพรรณ  อาญาสิทธิ์         กรรมการ
10. ผศ.นพ.ธรรศ  สงวนศักดิ์ กรรมการ
11. ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร กรรมการ
12. ผศ.(ป) นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล กรรมการ
13. นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช         กรรมการ
14. พญ.ปุณยนุช พิสิฐพยัต         กรรมการ
15. นพ.เกษม เสรีศิริขจร         กรรมการ
16. รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์         กรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการวิจัย

Updated 2023-04-12 12:56:00 by คุณ System Administrator 1159 Views

1.ศ.เกียรติคุณ นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์    ประธาน      
2.ศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์                     อนุกรรมการ
3.ศ.(พิเศษ) นพ.พิพัฒน์  คงทรัพย์            อนุกรรมการ
4.รศ.นพ.โกศล  คำพิทักษ์                       อนุกรรมการ     
5.รศ.พญ.เจนจิต  ชูวุฒยากร                    อนุกรรมการ
6.รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ                   อนุกรรมการ      
7.รศ.(พิเศษ) พญ.อุษณีย์  เหรียญประยูร   อนุกรรมการ
8.รศ.พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิ์                 อนุกรรมการ
9.ผศ.พิเศษ พญ.สมพร จันทรา                อนุกรรมการ
10.พอ.หญิง ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม    อนุกรรมการ
11.ผศ.พญ.สิรินยา สุวรรณราช                 อนุกรรมการ
12.ผศ.นพ.ยอดพงศ์  จันทรศร                 อนุกรรมการ
13.พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร                      อนุกรรมการ
14.นพ.เกษม ยศไพบูลย์                         อนุกรรมการ
15.ศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์                    อนุกรรมการและเลขานุการ    


คณะอนุกรรมการวิชาการ

Updated 2022-07-18 14:14:00 by คุณ System Administrator 1753 Views

1. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว                          ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์                          ที่ปรึกษา
3. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์                          ประธาน
4. นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์                          รองประธานฝ่ายจัดการประชุมและชมรมต้อกระจกฯ
5. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์                          รองประธานฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล
6. นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา                          รองประธานฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ
7. รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล (ศิริราชพยาบาล)                          อนุกรรมการ
8. รศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี (จุฬาลงกรณ์)                                  อนุกรรมการ
9. ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์   (ม.เชียงใหม่)                                 อนุกรรมการ
10. พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย (ม.ขอนแก่น)                                      อนุกรรมการ
11. ศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ (ม.สงขลานครินทร์)                            อนุกรรมการ
12. พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ รพ.ราชวิถี และชมรมจอตาฯ)                 อนุกรรมการ
13. พันเอก พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)                 อนุกรรมการ
14. รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ (ม.ธรรมศาสตร์)                 อนุกรรมการ
15. พญ.อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล (รพ.เมตตาประชารักษ์)                      อนุกรรมการ
16. รศ.พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์ (ชมรมต้อหิน)                         อนุกรรมการ
17. นพ.ธีรศักดิ์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์ (ชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ) อนุกรรมการ
18. ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี (ชมรมจักษุประสาท)                         อนุกรรมการ
19. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ (ชมรมกระจกตาฯ)                 อนุกรรมการ
20. พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ (ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งฯ) อนุกรรมการ
21. ผศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ (ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันฯ) อนุกรรมการ
22. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ (ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข) อนุกรรมการ
23. นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ (ชมรมต้อกระจกแผลเล็กฯ)         อนุกรรมการ
24. ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์ (ชมรมจักษุสาธารณสุข) อนุกรรมการ
25. ผศ.นพ.ยอดพงศ์ จันทรศร                                 เลขานุการฝ่ายจัดการประชุมและวชิรพยาบาล
26. นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล                 เลขานุการฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล
27.  พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล                 เลขานุการฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ และรามาธิบดี


คณะอนุกรรมการวิรัชชกิจ

Updated 2022-07-18 14:12:00 by คุณ System Administrator 0 Views

1.รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ         ประธานคณะอนุกรรมการ
2.ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา         อนุกรรมการ
3.ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อนุกรรมการ
4.อ.พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร         อนุกรรมการ
5.พ.ต. นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ           อนุกรรมการ
6.นพ.ทยากร คุปกาญจนา         อนุกรรมการ


ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

Updated 2022-07-18 14:10:00 by คุณ System Administrator 0 Views

1. นพ.วสุ  ศุภกรธนสาร                    ผู้ช่วยเลขาธิการ
2. นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ                  ผู้ช่วยเลขาธิการ
3. พญ.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์            ผู้ช่วยเลขาธิการ
4. พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ            ผู้ช่วยเลขาธิการ
5. นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย        ผู้ช่วยเลขาธิการ


คณะทำงานฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล

Updated 2021-06-18 20:03:00 by คุณ System Administrator 0 Views

1. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ที่ปรึกษา
3. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ที่ปรึกษา
4. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ ประธาน
5. พ.ต.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ รองประธาน
6. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ คณะทำงาน
7. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี         คณะทำงาน
8. ผศ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะทำงาน
9. อ.ประพฤติ  ฉัตรประภาชัย          คณะทำงาน
10. นางสาวสถาพร อารักษ์วทนะ คณะทำงาน
11. นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล คณะทำงานและเลขานุการ