อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจักษุวิทยา

Updated 2014-08-02 15:23:00


1. นพ.ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ ประธานอนุกรรมการ
3. รศ.พญ.จุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.รุ่งโรจน์  เลิศวิทยาสกุล อนุกรรมการ
5. ผศ.พญ.วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ อนุกรรมการ
6. รศ.นพ.วินัย  ชัยดรุณ อนุกรรมการ
7. รศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน อนุกรรมการ
8. รศ.พญ.สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์ อนุกรรมการ
9. นพ.พงศ์ศักดิ์   ปัจฉิมะกุล อนุกรรมการ
10. ผศ.พ.อ.นพ.วิศาล  ศรีโพธิ์ทองนาค อนุกรรมการ
11. พญ.สายจินต์  อิสีประดิฐ อนุกรรมการ
12. ผศ.พญ.ณัฐพร  เทศะวิบุล อนุกรรมการและเลขานุการ