อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจักษุวิทยา

Updated 2017-03-30 10:03:00


1. ศ.พญ.วณิชา  ชื่นกองแก้วประธานอนุกรรมการ
2. รศ.พญ.งามแข  เรืองวรเวทย์อนุกรรมการ
3. ผศ.พญ.วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญอนุกรรมการ
5. รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะอนุกรรมการ
6. รศ.นพ.ดิเรก  ผาติกุลศิลาอนุกรรมการ
7. ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชนอนุกรรมการ
8. รศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์อนุกรรมการ
9. นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรืองอนุกรรมการ
10. พ.อ. นพ.มานะพล  เล็กสกุลอนุกรรมการ
11. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์อนุกรรมการ
12. พญ.ดวงดาว  ทัศณรงค์อนุกรรมการ
13. พญ.ธารสุข  เกษมทรัพย์                               อนุกรรมการ
14. นพ.วีระวัฒน์  คิดดี                                       เลขานุการและอนุกรรมการ