คณะกรรมการบริหาร

Updated 2020-07-13 11:22:00


คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ 1 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2563
Committee: January 1, 2019 - December 30, 2020


ที่ปรึกษา (Advisory Board Member)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา (Dhaivadee Dulayajinda, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช (Apichart Singalavanija, MD)

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร (Supachai Chotibutr, MD)

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต (Skowrat Kunavisarut, MD)

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ (Piphat Leelapattana, MD)

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง (Sudarat Yaisawang, MD)

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ (Somsanguan Ausayakhun, MD)

นพ.เอกเทศ ชันซื่อ (Ekktet Chansue, MD)


ประธาน (President)

รองประธาน (Vice President)

เลขาธิการ (Secretary General)

เหรัญญิก (Treasurer)

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

(Training) 

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม 

(Scientific Committee)

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย (Research)

ประธานฝ่ายประสานงานสาธารณสุข 

(Public Health Liaison)

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology)

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ (International Affairs)

ประธานฝ่ายประชุมและอบรมนานาชาติ 

(International Meeting)

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

(Member Relation Committee)

ปฏิคม (Congress Delegate Coordinator team)

กรรมการกลาง (Committee Member)


รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (Anuchit Poonyathalang, MD)

รศ.พญ.งามแข  เรืองวรเวทย์ (Ngamkae Ruangvaravate, MD)

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ (Yutthaphong Imsuwan, MD)

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ (Varintorn Chuckpaiwong, MD)

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว (Wanicha Chuenkongkaew, MD)


รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ (Sakchai Vongkittirux, MD)


ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ (Yosanan Yospaiboon, MD)

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ (Pannet Pangputhipong, MD)


พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์ (Duangnate Rojanaporn, MD)


รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (Manchima Makornwattana, MD)

ผศ.พญ.วิศนี  ตันติเสวี (Visanee Tantisevi, MD)


ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน (Olan Suwan-Apichon, MD)


พญ.ดวงดาว  ดวงนำสว่าง (Duangdao Thatsnarong, MD)

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ (Pornchai Simaroj, MD)

พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร (Watanee Jenchitr, MD)

รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์ (Sorot  Wutthiphan, MD)

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ (Prin Rojanapongpun, MD)

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา (Wichai Prasartritha, MD)

รศ.พญ.วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ (Vilavun  Puangsricherern, MD)

รศ.นพ.วินัย  ชัยดรุณ (Winai Chaidaroon, MD)

ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ (Mansing Ratanasukon, MD)

นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข (Paisan  Ruamviboonsuk, MD)

พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง (Ornwasee jatuthong, MD)

นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์ (Arthit Kaewnopharat, MD)