คณะอนุกรรมการจริยธรรม

Updated 2019-02-01 08:51:00กลุ่มที่ 1

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ประธาน
2. พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน     อนุกรรมการ
5. พญ.ดวงดาว ทัศณรงค์  อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 2 

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ประธาน
2. ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์อนุกรรมการ
3. ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์อนุกรรมการ
4. รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ อนุกรรมการ
5. รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ   อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 3

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ประธาน
2. รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธาอนุกรรมการ
3. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณอนุกรรมการ
4. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้วอนุกรรมการ
5. พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 41. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ประธาน
2. รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์อนุกรรมการ
4. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์   อนุกรรมการ

5. นพ.อาทิตย์  แก้วนพรัตน์                                          อนุกรรมการ

6. รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

กลุ่มที่ 5

1. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ประธาน
2. นพ.ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์อนุกรรมการ
3. รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์อนุกรรมการ
4. พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง อนุกรรมการ
5. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์  อนุกรรมการ
6. ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี  อนุกรรมการ