คณะอนุกรรมการจริยธรรม

Updated 2017-02-17 13:07:00


กลุ่มที่ 1

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรมประธาน
2. พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน     อนุกรรมการ
5. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์  อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 2 

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรมประธาน
2. ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์อนุกรรมการ
3. ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์อนุกรรมการ
4. ผศ.นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ อนุกรรมการ
5. รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ   อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 3

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรมประธาน
2. รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธาอนุกรรมการ
3. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณอนุกรรมการ
4. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้วอนุกรรมการ
5. พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 4

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรมประธาน
2. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์อนุกรรมการ
5. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์   อนุกรรมการ

6. นพ.อาทิตย์  แก้วนพรัตน์                                          อนุกรรมการ

กลุ่มที่ 5

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรมประธาน
2. นพ.ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์อนุกรรมการ
3. รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์อนุกรรมการ
4. พ.อ.นพ.มานะพล เล็กสกุล   อนุกรรมการ
5. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์  อนุกรรมการ
6. นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข  อนุกรรมการ