คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Updated 2017-11-26 09:33:00


1.  นพ.ณัฐวุฒิ  วะน้ำค้าง ที่ปรึกษา
2. นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู ที่ปรึกษา
3. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4. พญ.ดวงเนตร  โรจนาภรณ์         ประธานคณะอนุกรรมการ 
5. นพ.ธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
6. นพ.ศีตธัช  วงศ์กุลศิริ อนุกรรมการ
7. นพ.ณวัฒน์  วัฒนชัย อนุกรรมการ
8. พญ.วิภาดา  เหล่าวิโรจนกุล อนุกรรมการ
9. นพ.ธีรวีร์  หงส์หยก อนุกรรมการ
10. นพ.ปิติพงศ์ สุรเมธากุล อนุกรรมการ
11. นพ.นพศักดิ์  ผาสุกกิจวัฒนา อนุกรรมการ
12. พญ.ปรารถนา  หิรัญพัทรวงศ์ อนุกรรมการ
13. นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก อนุกรรมการ
14. นพ.ดวงมนตรี  โรจน์ดำรงรัตนา อนุกรรมการ
15. นพ.ทวีวัฒน์  อรรถเศรษฐ เลขานุการและอนุกรรมการ