คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Updated 2014-08-02 15:30:00


1. นพ.ณัฐวุฒิ  วะน้ำค้าง               ประธาน
2. พญ.กาญจนา  ลีลาภัทรานุรักษ์     อนุกรรมการ 
3. นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู                  อนุกรรมการ
4. นพ.ธนภัทร  รัตนภากร              อนุกรรมการ
5. นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน           อนุกรรมการ
6. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์               อนุกรรมการ
7. นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ อนุกรรมการ
8. นพ.สันติ  เอื้อนรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
9. นพ.อนุกูล  ไทยถานันดร์ อนุกรรมการ
10. นพ.ธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
11.  นพ.มงคล ธาดารติ เลขานุการและอนุกรรมการ