คณะอนุกรรมการวิจัย

Updated 2017-05-02 08:41:00


ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์             ประธาน
รศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต                กรรมการ
รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ             กรรมการ
ผศ.พญ.อุษณีย์  เหรียญประยูร         กรรมการ
รศ.นพ.โกศล  คำพิทักษ์                 กรรมการ
นพ.มงคล ธาดารติ                        กรรมการ
พอ.หญิง พญ.รวีวรรณ  ชุนถนอม     กรรมการ
พญ.ณัฎฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข            กรรมการ
ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี                    กรรมการ
รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์            กรรมการ
ผศ.(พิเศษ) พญ.อรสิริ ธรธานี         กรรมการ
พญ.ฉันทกา  สุปิยพันธุ์                  กรรมการ
รศ.(พิเศษ)นพ.พิพัฒน์  คงทรัพย์    กรรมการ
รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์              เลขาธิการ