ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49  ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566

โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & E-Poster)

        - ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566


แพทย์ประจำบ้านที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานนี้ ถือว่าตรงตามเกณฑ์ การสอบเพื่อใบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรจักษุแพทย์ใหม่ 
พิธีมอบโล่จักษุแพทย์ดีเด่น, สมาชิกกิตติมศักด์
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific e-poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ KOS-RCOPT Joint Conference in Asian Blepharoplasty ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ แพทย์ใช้ทุน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ปฏิบัติงานผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Essentialophthalmology for general practitioner “สาระสำคัญทางจักษุวิทยา สำหรับแพทย์ทั่วไป” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๑ /๒๕๖๖

เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

>>>ดาว์นโหลดใบคำขอสมัครสอบ basic sciences<<<


ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ /๒๕๖

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

*******************************

>>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มแนบผลงานวิจัย<<<


คู่มือตาสามัญประจำบ้าน โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สารพันเรื่องน่ารู้สู่ดวงตา รวบรวมจากรายการ "เปิดสภาหมอตาคุยกัน" ทาง Clubhouse และ Facebook Iive สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

งานประชุมวิชาการ KKU Eye Center Annual Meeting Seamless E-SARN Eye Care 24-25 สิงหาคม 2566


ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566

เรื่อง  การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน