คณะอนุกรรมการวิชาการ

Updated 2014-08-02 15:28:00


1. รศ.พญ.จุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม ประธาน
2. พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์     (ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข) รองประธาน
3. รศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ อนุกรรมการ
4. รศ.พญ.ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์ อนุกรรมการ
5. รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ
6. รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์ อนุกรรมการ
7. พญ.นิศา  โสธรวิทย์ อนุกรรมการ
8. นพ.ภูวัต  จำรุกำเนิดกนก อนุกรรมการ
9. พญ.โสมนัส  ถุงสุวรรณ   (ชมรมจอประสาทตา) อนุกรรมการ
10. นพ.ธีรศักดิ์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์   ชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา) อนุกรรมการ
11. นพ.พิชิต  นริพทะพันธุ์   (ชมรมต้อกระจก) อนุกรรมการ
12. ผศ.พญ.พริมา  หิรัญวิวัฒน์กุล   (ชมรมประสาทจักษุ) อนุกรรมการ
13. ผศ.พญ.งามจิตต์  เกษตรสุวรรณ   (ชมรมกระจกตา) อนุกรรมการ
14. นพ.กีรติ  พึ่งพาพงศ์   (ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งฯ) อนุกรรมการ
15. ผศ.พญ.โสมศิริ   สุขะวัชรินทร์   (ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันฯ) อนุกรรมการ
16. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์   (ชมรมต้อกระจกแผลเล็ก) อนุกรรมการ
17. รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ   (ชมรมจักษุสาธารณสุข) อนุกรรมการ
18. รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์   (ชมรมต้อหิน) เลขานุการและอนุกรรมการ