คณะอนุกรรมการวิชาการ

Updated 2017-03-30 09:58:00
1.รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์                                               ที่ปรึกษา
2.รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์                                                   ประธาน
3.รศ.นพ.นิพนธ์  จิรภาไพศาล (ศิริราชพยาบาล)                            อนุกรรมการ
4.พญ.ธาริกานต์  สุจิระกุล (รพ.รามาธิบดี)                                     อนุกรรมการ
5.ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร (ม.เชียงใหม่)                                    อนุกรรมการ
6.พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย (ม.ขอนแก่น)                                           อนุกรรมการ
7.รศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ (ม.สงขลานครินทร์)                        อนุกรรมการ
8.นพ.จิรวุฒิ  ลิ้มวัฒนายิ่งยง (รพ.ราชวิถี)                                       อนุกรรมการ
9.พันโท พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)                     อนุกรรมการ
10.รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต (ม.ธรรมศาสตร์)                           อนุกรรมการ
11.นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ (รพ.เมตตาประชารักษ์)                           อนุกรรมการ
12.พญ.ชวิศา  บุณยวีย์ (วชิรพยาบาล)                                           อนุกรรมการ
13.พญ.อัจฉรา  อัมพรพฤติ (ชมรมจอตา)                                        อนุกรรมการ
14.รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (ชมรมต้อหิน)                                 อนุกรรมการ
15.นพ.ธีรศักดิ์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์  (ชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา) อนุกรรมการ
16.นพ.พิชิต  นริพทะพันธุ์ (ชมรมต้อกระจกฯ)                                   อนุกรรมการ
17.ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี (ชมรมจักษุประสาท)                               อนุกรรมการ
18.ผศ.พญ.งามจิตต์  เกษตรสุวรรณ (ชมรมกระจกตาฯ)                      อนุกรรมการ
19.พญ.เปรมจิต เศาณานนท์ (ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งฯ)              อนุกรรมการ
20.พญ.สุพินดา ลีอมรสิริ (ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันฯ)                       อนุกรรมการ
21.ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร                                                          อนุกรรมการ
22.นพ.ดำรงค์  วิวัฒน์วงศ์วนา                                                        เลขานุการและอนุกรรมการ
23.นพ.ธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์                                                      เลขานุการและอนุกรรมการ