ข่าวสารและกิจกรรม

การสมัครเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการราชวิทยาลัยฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)
แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและกรรมการสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน

            ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านถือตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑  โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)....


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44

ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม เฉพาะประกวดวิจัย ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


Essential Ophthalmology for General Practitoner โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ Centara Grand Central World


เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2564
4 สาขา จำนวน 6 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
3.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา
4.แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 30731
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com


โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1.นายแพทย์ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
2.จักษุแพทย์อนุสาขาม่านตาอักเสบ จำนวน 1 อัตรา
3.จักษุแพทย์อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข จำนวน 2 อัตรา
4.จักษุแพทย์อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-388-700-2 034-325-818 034-321-244 ต่อ 5117, 5131, 1101"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2021 และ Advanced Cataract Surgery Workshop 2021 มีรายละเอียดงานประชุมดังนี้

1.      Basic Cataract Surgery Workshop 2021

             -       ภาคบรรยาย (วันที่ 25 - 27 มกราคม 2564ณ. ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์ (ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท)

             -       ภาคปฏิบัติ (วันที่ 28 - 29 มกราคม 2564ณ. ห้องประชุมชั้น ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์   (ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท(*หมายเหตุรับจำนวนจำกัด*))

2.      Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 วันที่4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  (ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท)


ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม เข้าสมัครได้ที่ QR code ด้านล่าง และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 61632-37 "

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน