ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
                        3.   โปรแกรมการประชุม (Update 16/10/62)
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓
……………………………

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ดังต่อไปนี้

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดประชุมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา 

ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ภายในภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป" 
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
จำนวน 4000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่ 028-2-00851-5 
แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอน
กลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717


ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ...

ด้วย Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 1 ท่าน และ Prevention of blindness award จำนวน 1 ท่าน 
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอให้ท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว พร้อมข้อมูลรายละเอียด 
ผู้รับประกาศ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) ดังต่อไปนี้
1.   Award
- Distinguished service award
- Prevention of blindness award
2. Surname / Last name
3. Email
4. Date of birth
5. Phone
6. Institution / Department / Position
7. Biography for Nominee (บทความเหตุผล ที่ผู้เสนอเห็นว่า ผู้ถูกเสนอชื่อสมควรได้ เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 600 คำ)


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “5th Chulalongkorn Eye Center – Kyoto Prefectural University of Medicine Joint Meeting” 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตาและ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM) 

โดยจะมีการจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Bridging the Gap” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการในการศึกษาวิจัย 
การรักษาโรคกระจกตาและผิวดวงตา โรคต้อหิน และโรคจอประสาทตาและวุ้นตา

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ URL: split.to/RR9BFvu โดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท 
(ยกเว้นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.chulaophthalmology.org  หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ เบอร์ 02-256-4142

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 1/2562
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในจักษุเวชสาร คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ได้จัดสรรทุนสนับสนุนในปีพ.. 2562 และ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน
Modal