ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา

ประจำปี ๒๕๖๒

…………………………… 

1.   กำหนดการรับสมัครสอบ วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2562

                        โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบ ได้ที่ website: www.tmc.or.th

                        และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่

                                    ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

                                    ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                    ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

                        รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ....


เนื่องด้วยทาง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้จัดประชุมวิชาการให้กับพยาบาลวิชาชีพ ในเรื่องการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจักษุ โดยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน สามารถลงทะเบียนประชุมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมทั้งรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลด้วย


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับพ.อ.หญิง พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม ที่ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562  ด้านการส่งเสริมสันติภาพ (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ)"

ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 1/2562
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในจักษุเวชสาร คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ได้จัดสรรทุนสนับสนุนในปีพ.. 2562 และ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่างๆ ดังนี้

-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.psu-eye.com 
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐ ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันทื่ 31 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันวิสา อัญชลีอำนวยพร
ID Line : vanessa.lertwilai
Tel : 099-3385847  

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ 034-388-700 ต่อ 7119-7120

ตามที่ คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society ได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 5 ทุนจากประเทศไทย ราชวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ทุนดังนี้

1.พญ.พุทธิญา แก้วกรณ์

2.นพ.เกษม เสรีศิริขจร

3.นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ

4.พญ.วัชราพร  ทองมี

5.พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ

***ทางผู้จัดประชุมจะส่งรายละเอียดให้ผู้ที่ได้รับทุนอีกครั้งทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้***


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับจักษุแพทย์ที่ได้รับรางวัล”แพทย์ในดวงใจ77จังหวัด” ทั้ง 2 ท่าน
                                            
1.พญ.นวพร พูลสุวรรณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
                
2.นพ.อนันต์ พรมาตา โรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบ 2 จำนวน 2 สาขาดังนี้

1.อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา 1 ตำแหน่ง

2.อนุสาขาโรคประสาทจักษุ 1 ตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ภาควิชาจักษุวิทยา หรือ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณญาดานุช เบอร์โทรศัพท์ 02-419-9208

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน