ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Only 3 weeks left to submit abstracts for the 34th APAO Congress. Don't delay! Abstract submission will end on Monday, September 3, 2018  at 11:59 pm (GMT+8). Late submissions will not be accepted.

To learn more about abstract submission,

please visit http://2019.apaophth.org/submission-guidelines/.


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น (โปรแกรม Thai COC  เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

ภาพความคืบหน้าจากผลการประชุมจักษุยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกจักษุแพทย์นายทหารสัญญาบัตร 2 ท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น (อัตรา พลโท) ได้แก่
1.พลตรีนายแพทย์สุทัศน์ วาณิชเสนี
2.พลตรีนายแพทย์วัลลภ เอี่ยมสมบุญราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ที่ได้รับรางวัล "คนดี" แทนคุณแผ่นดิน ปี 2561

โครงการการ์ตูน ด็อกเตอร์ซีรีส์ เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสานต่อแนวคิดเรื่องความเชื่อใจ “Trust” โดยจะสื่อสารให้สังคมทราบถึงข้อเท็จจริงจากเรื่องจริงที่คนไข้ไม่เคยรู้มาก่อน โดยหวังที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างหมอกับคนไข้เพิ่มมากขึ้น...

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นี้ คณะกรรมการของแพทยสภามีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบ ของแพทยสภา จำนวน 25 ท่าน
ราชวิทยาลัยจักษุฯ ขอแสดงความยินดีกับ พญ.พันทิวา สินรัชตานนท์ ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 25 ของแพทย์ต้นแบบ

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 711)

เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข)
แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
The official video for promoting APAO 2019, Bangkok, Thailand March 6-9, 2019
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน