ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44

ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม เฉพาะประกวดวิจัย ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์Essential Ophthalmology for General Practitoner โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ Centara Grand Central World


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ “จักษุแพทย์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องจักษุแพทย์ที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่ มีผลงานดีเด่น ทำประโยชน์ให้กับสังคม
กรุณาเสนอชื่อ พร้อมรายละเอียด กลับมายังราชวิทยาลัยฯ ที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563
เพื่อนำรายชื่อพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ต่อไป


คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federal Medical Education: WFME 2015) และได้รับการรับรองหลักสูตรกลางจากแพทยสภาแล้วนั้น หลักสูตรได้กำหนดให้การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ มี ๒ ส่วน คือการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ ในระหว่างการฝึกอบรมและการสอบ Clinical sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ ในปีสุดท้ายของการฝึกอบรม โดยผู้ฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การสอบ Basic sciences ก่อนจึงจะสามารถสมัครสอบ Clinical sciences ได้ ทั้งนี้ ในการสอบ Basic sciences ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีมติดังนี้


เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ด้วยฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นจักษุแพทย์และอาจารย์ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งจักษุแพทย์ หน่วย Retina จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    2.1 วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา
    2.2 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Retina
    2.3 ไม่จำกัดเพศ และอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4000 ต่อ 61632-7 ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Pterygium Workshop ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.15 – 15.30 น. อาคารแพทยพัฒน์ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                    · LECTURE  ในช่วงเช้า 8.30 – 10.45 น. จะเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายเวลา 12.30 - 15.30 น. จะมีการฝึกปฏิบัติ (wet lab)

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องการผ่าตัดต้อเนื้อ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อฝึกปฏิบัติผ่าตัดด้วยเยื่อหุ้มรกในตาหมูโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับการผ่าตัดจริงในคน ก่อนนำไปปฏิบัติให้การรักษากับผู้ป่วยจริง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย 

โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ 

                · Lecture 1,000 บาท 

                · Lecture & Wet Lap 3,000 บาท 

สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ >>>คลิก<<< หรือลงทะเบียนผ่านทาง QR code  

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chulaophthalmology.org/ หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ เบอร์ 02-256-4000 ต่อ 61635เรียน ท่านสมาชิกจักษุแพทย์

เนื่องจาก สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2020 ครั้งที่ 124 ที่โรงแรม Walkerhill, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

คณะผู้จัดการประชุมได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 3 ทุนจากประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่ง งานวิจัยฉบับย่อ ทั้ง Oral presentation และ/หรือ เป็น e-poster มาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย >>>อ่านต่อราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  และสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย ขอเรียนมายังสมาชิกจักษุแพทย์แพทย์ทุกท่านให้ตระหนักถึงการใช้ยา chloroquine ให้ถูกต้องตามข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine รักษาผู้ป่วยตามเอกสารที่แนบมานี้

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน
Modal