ระบบฐานข้อมูลสมาชิกออนไลน์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Updated 2014-09-30 16:52:00


ระบบฐานข้อมูลสมาชิกออนไลน์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

(The Royal College of Ophthalmologists of Thailand, Online Membership Module (OMM))

1.       ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ของระบบฐานข้อมูลสมาชิกออนไลน์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (RCOPT Online Membership Module)

1.1.     “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” เป็นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกออนไลน์ (RCOPT Online Membership Module) นี้ขึ้น โดยมุ่งหวังประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของจักษุแพทย์ทุกท่านซึ่งเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยได้อย่างสะดวกตลอดเวลา

1.2.     ระบบฐานข้อมูลนี้ ใช้หลักการ User Generated Content  ดังนั้นข้อมูลที่ปรากฎต่อสาธารณะ จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ คือสมาชิกจักษุแพทย์แต่ละท่าน เป็นผู้บันทึกข้อมูลของตนเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง โดยราชวิทยาลัยจักษุฯ ได้สร้างระบบฐานข้อมูลและส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกจักษุแพทย์ทุกท่านได้เข้าถึงเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลของตนเองต่อสาธารณะให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

1.3.     ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายที่จะควบคุม กำหนดรูปแบบ ขอบเขต หรือรายละเอียดปลีกย่อยของเนื้อหาข้อมูล ที่สมาชิกแต่ละท่านได้บันทึกเข้าสู่ระบบ ด้วยเคารพต่อวิจารณญาณของสมาชิกทุกท่านซึ่งเป็นผู้ที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลได้ด้วยตนเอง และย่อมทราบดีว่าข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏบนเวปไซต์ ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อสาธารณะที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยให้การรองรับ

1.4.     ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในกรณีที่มีข้อมูลซึ่งส่งผลอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าในทางหนึ่งทางใดก็ตาม ปรากฏขึ้นต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ หรือต่อข้อบังคับต่าง ๆ ของแพทยสภา หรือกรณีอื่น ๆ ดังนั้น ราชวิทยาลัยจักษุฯ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการดูแลเนื้อหาภายใน โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะทำงานผู้รับผิดชอบ

1.5.     คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตั้งขึ้นตามระเบียบของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีความรับผิดชอบในการติดตามข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ภายในระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความไม่เหมาะสมประการหนึ่งประการใด คณะอนุกรรมการฯ มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ปรับปรุง ระงับ หรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อข้อมูลที่สมาชิกได้บันทึกเข้าสู่ระบบ โดยถือว่ามติของคณะอนุกรรมการฯ นี้ถือเป็นสิ้นสุด และจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยตามวาระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของวิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพจักษุแพทย์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นสำคัญ

 

 

 

2.       เกี่ยวกับเวปไซต์ (website) และสื่อดิจิตอล (digital media) ต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

2.1.     เวปไซต์ (website) ฐานข้อมูล ระบบต่าง ๆ บนเวปไซต์ และสื่อดิจิตอลอื่น ๆ เช่น Facebook หรือ application บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (RCOPT) นั้น จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน จักษุแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้สนใจโดยทั่วไป

2.2.     ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ระบุไว้หลายประการ อาทิ

2.2.1.  ข้อ ๗ (๕) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและและเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ กับราชวิทยาลัย สมาคม หรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

2.2.2.  ข้อ ๗ (๗) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิกกับแพทย์สาขาวิชาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2.3.  ข้อ ๗ (๙) เผยแพร่ความรู้ทางจักษุวิทยา อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม เป็นต้น

 

3.       เกี่ยวกับ โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำทางจักษุวิทยา (RCOPT Leadership Development Program, LDP)

3.1.     เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นำให้กับจักษุแพทย์ โดยความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมจักษุแพทย์อเมริกัน (AAO, American Academy of Ophthalmology) ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมนี้ในสหรัฐอเมริกา และทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นในประเทศไทย โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์  วิทยากรจากประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย ในนามสมาคมจักษุแพทย์อเมริกัน เป็นต้น 

3.2.     กิจกรรมนี้ได้เริ่มต้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 2 รุ่น โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการอบรมในหลักสูตรบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้นำ ผู้เข้าร่วมต้องนำเสนอโครงการ (project) ของตนเอง พร้อมแผนงานและมีการดำเนินโครงการ โดยจะต้องนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการให้กับกรรมการเป็นระยะ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ

3.3.     ระบบฐานข้อมูลสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (RCOPT Online Membership Module) หรือ RCOPT OMM เป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรม LDP รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 ของราชวิทยาลัยจักษุฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ให้ทำการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้จริงสำหรับจักษุแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป


แหล่งข้อมูล

1.       เกี่ยวกับหลักการ User generated content  http://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content

2.       เกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ ของแพทยสภา http://www.tmc.or.th/service_law02.php

3.       ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/125/56.PDF

4.       ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF

5.       คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1125

6.       คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1123

7.       Leadership Development Program, American Academy of Ophthalmology (AAO LDP) http://www.aao.org/member/related/leadership.cfm

8.       โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำทางจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.rcopt.org/?r=arart010/detail&id=1062