Korean Ophthalmological Society] The 122nd Annual Meeting of the KOS

Updated 2019-07-10 13:27:00


ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 122nd Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society เนื่องจาก สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2019 ครั้งที่ 122 ณ Walkerhill Hotel, กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562

ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆล่าสุด จากจักษุแพทย์ รวมถึงนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อีกทั้งยังได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี

คณะผู้จัดการประชุมได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 3 ทุนจากประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่ง งานวิจัยฉบับย่อ ทั้ง Oral presentation และ/หรือ เป็น e-poster มาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อีเมล์ admin@rcopt.org โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครรับทุนสนับสนุนประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society ครั้งที่ 122" ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นี้ โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้รับทุน
ต้องกลับมาเขียนบทความฟื้นฟูวิชาการ หรืองานวิจัย ลงจักษุเวชสารจำนวน 1 เรื่อง การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด