รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ประจำปี 2551

Updated 2011-08-04 08:43:10


การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ครั้งที่ : 2   ปี : 2551

การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ครั้งที่ : 21   วันที่ : 26 ก.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อเรื่อง : Cost Effective Analysis of Visual Screening Program for Primary School Children in Thailand

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ : รศ.พญ.สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์