จักษุแพทย์ไทยได้ทุน The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award

Updated 2021-12-24 09:17:00จักษุแพทย์ไทยได้ทุนระดับนานาชาติ


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับสมาชิกจักษุแพทย์ ที่ได้รับทุนระดับนานาชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์ สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุน The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award (JOS-YIA) ประจำปี 2021 จากผลงานวิจัยเรื่อง Factors affecting generalization of ocular myasthenia gravis in patients with positive acetylcholine receptor antibody. ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร American Journal of Ophthalmology 2020; 209: 10-17. และได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจำปีของ The Japan Ophthalmological Society (JOS 2022) รวมถึง ได้รับ Travel grant 100,000 เยน อีกด้วย