ผู้ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 46

Updated 2021-11-29 13:14:00
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
3. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
4. นพ.โสภณ นิลกำแหง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
5. พลตรี นพ.มานะพล เล็กสกุล เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
6. นพ.วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
7. นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

จักษุแพทย์บุคลากรที่ทำประโยชน์ให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ได้แก่

1.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ผู้ดูแลโครงการเด็กไทยสายตาดี ประจำปี 2564
2.พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ ผู้รับผิดชอบ Clubhouse ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
3.พ.ท.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ หัวหน้าทีมผู้ดูแล Clubhouse ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
4.อ.นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านประสานงานด้านการบริการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2564

รางวัลเหรียญทอง

1.โครงการนวัตกรรม ความแม่นยำของการทำนายภาวะม่านตาตื้นด้วยปัญญาประดิษฐ์(Deep learning for anterior segment tomography to predict the present of Plateau Iris)

รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง

รางวัลเหรียญเงิน

1.ระบบสื่อการสอน 3 มิติ กายวิภาคทางจักษุวิทยา จักษุประสาทวิทยา และความผิดปกติของลานสายตา (Augmented reality for eye anatomy, visual pathway and visual field defects; AREyeCU) 

รศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล  

2.การฝึกอบรมตามสถานการณ์จำลอง : การฝึกหัตถการทางจักษุวิทยาด้วยการใช้ตาปลอมยางพาราในนักเรียนแพทย์ (Simulation-based Training : The Rubber eye model for practicing ophthalmic procedures in Medical Students) 

พันโทหญิง นฤมล แก้วโรจน์ 
 
3.หน้ากากส่องสว่างห่างโควิด (Loupe-Light Adjustable Faceshield) 

นพ.ชัยยะ เอี่ยมอารีรัตน์ 

4.ปลอกโทโนเพนที่ทำจากฟิล์มพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (DIY Tono-Pen tip cover using polyethylene wrap) 

นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ  

รางวัลเหรียญทองแดง

1. การพัฒนาและการทดสอบการนำไปใช้ได้จริงของแผ่นวัดค่าระดับสายตา MNREAD ฉบับภาษาไทย (Development and Validation of the Thai version of the MNREAD acuity charts) 

ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร

2. ไอซีอายโมเดล หุ่นจำลองตรวจจอตาชนิดปรับค่าสายตาได้สำหรับการฝึกสอนนักศึกษาแพทย์ ( “ICEyeModel” New refractive adjustment simulator for training direct ophthalmoscopy) 

พันโท นายแพทย์ศีตธัช วงศ์กุลศิริ  

3. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมประยุกต์เอทีซียู เพื่อเพิ่มวินัยการปิดตาในการรักษาโรคสายตาขี้เกียจ ในเด็กอายุ 4-12 ปี (The Effectiveness of ATCU Application in Increasing Compliance of Occlusion Therapy in Children Aged 4 to 12 Years with Amblyopia: A Randomized Controlled Trial) 

พญ.สรรพพร อุตมาภินันท์

ผลการตัดสินจัดการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน


- รางวัลที่ 1 เรื่อง Cytomegalovirus Retinitis Screening Using Machine Learning Technology. 

พญ.พิชชาภา ศรีสุริยจันทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รางวัลที่ 2 เรื่อง Comparison of Swept-Source Anterior Segment Ocular Coherence Tomography and Gonioscopy in Detecting Anterior Chamber Angle Closure

พญ.นฐนฎ พนาโรจน์วงศ์  วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า  

- รางวัลที่ 3  New Customized 3-Dimentional Printed Exophthalmometer

นพ.รุ่งโรจน์ อังวัชรปราการ  วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า  

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล


1. Clinical Features and Incidence of Visual Improvement Following Systemic Antibiotics Treatment in Patients with Syphilitic Uveitis พญ.สุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. เรื่อง Efficacy and Predictive Factors of Botulinum Toxin Type A in Children with Acquired Esotropia

พญ.ธีร์ชญาน์ นนท์บุญญาวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

รางวัล Free paper Award 3 รางวัล


1. Health-related Quality of Life of Daily-life-affected Benign Essential Blepharospasm in Thais: Multi-center Study

พญ.วจมนต์ สุภวัตรจริยากุล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. The Visual Outcomes of Early Versus Late Vitrectomy from Breakthrough Vitreous Hemorrhage Associated with Age-Related Macular Degeneration and Polypoidal Choroidal Vasculopathy

พญ.ณัฐญา คงศักดินาสาร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

3. Epidemiology and Risk Factors for Globe Removal Procedure Among Open Globe Injury Patients in Agricultural Region นพ.ชยุตม์ ทัศนสุนทรวงศ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รางวัล Poster Award 2 รางวัล


1. Treatment Outcomes of wAMD Management in Thailand: A Retrospective Real-World study (TOWER study)

ผศ.พญโสมนัส ถุงสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

2. Ocular Manifestation and Associated Factor of Increasing Intraocular Pressure of Carotid Cavernous Sinus Fistulas in Srinagarind Hospital

พญ.กัญญ์วสี กาญจนา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น