ประกาศผลการประกวดโครงการ “คิดเพื่ออนาคต จักษุวิทยา ผ่านสายตาคนรุ่นใหม่”

Updated 2021-07-28 13:56:00ประกาศผลการประกวดโครงการ คิดเพื่ออนาคต จักษุวิทยา ผ่านสายตาคนรุ่นใหม่

รายนามผู้ได้รับเงินรางวัล และ ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่

    1. นพ.กิตติภูมิ เวชสิทธางกูร

    2. พญ.ตวงพรต ปรภาคธรรม

    3. พญ.ธนัญญา พิมมา

 สามารถติดต่อรับประกาศนียบัตร และรางวัลได้ที่ อีเมล์ admin@rcopt.org  หรือโทร 081-174-0460


รายชื่อผู้ส่งผลงานการประกวดโครงการ คิดเพื่ออนาคต จักษุวิทยา ผ่านสายตาคนรุ่นใหม่

1. พญ.ฐรดา มณีราชกิจ

2. พญ.เพชรวิภา ณ ตะกั่วทุ่ง

3. นพ.กิตติเทพ สุขคง

4. นพ.วันชนะ โสภิตวิรยาภรณ์

5. พญ.นิชาภา เลิศหิรัญวิบูลย์

6. พญ.พิมพกานต์ ตรารุ่งเรือง

7. นพ.ศรัณยพงษ์ บัณฑุวรรัตน์

8. พญ.พรรษมน ชาติยานุโยค

9. พญ.ปฎิมา สุจิภิญโญ

10. นพ.ปฐวี จงยิ่งศิริ

11. นพ.จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์

12. พญ.ปรางขวัญ เจียรนัยศิลาวงศ์

13. นพ.กิตติภูมิ เวชสิทธางกูร

14. พญ.ธมนวรรณ โสระเวช

15. พญ.ตวงพรต ปรภาคธรรม

16. พญ.ธนัญญา พิมมา

17. พญ.นวินดา พินิจพานิชย์

18. พญ.นาถธิชา เจียมจิรอานนท์

19. พญ.ศศิ ใหญ่สว่าง

20. พญ.ศุภาพิชญ์ จิตไพฑูรย์

21. พญ.อรอนีย์ สโรชนันท์จีน