การประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา

Updated 2019-12-02 15:47:00


เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker
การลงทะเบียนล่วงหน้า กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและส่งกลับมายังราชวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน                         ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62            ลงทะเบียนหน้างาน
จักษุแพทย์ไทย*                                     1,000 บาท*             1,500 บาท*
(สมาชิกอาวุโส,สมาชิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)*     -------------  ยกเว้นค่าลงทะเบียน ------------
(วิทยากร)*                                                             -------------  ยกเว้นค่าลงทะเบียน ------------
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ใช้ทุน*                                     500 บาท*        800 บาท*
บุคลากรด้านสาธารณสุข และจักษุวิทยา อื่น ๆ*                 4,000 บาท*             4,500 บาท* 
------------------------------- (* ไม่สามารถเข้าฟัง session GP วันที่ 28 – 29 พ.ย. 62 ได้) --------------------------------

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดย
•  โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 028-2-00851-5 (สมาชิกที่โอนค่าลงทะเบียนแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานมาที่ราชวิทยาลัยฯ อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717
 (ราชวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากท่านไม่เข้าร่วมประชุมหรือมีการจ่ายเงินซ้ำ แต่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้)
หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 30 กันยายน 2562

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้แก่จักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับจักษุแพทย์ โปรดระบุสถานที่ปฏิบัติงานในราชการที่จังหวัดดังกล่าวมาพร้อมการลงทะเบียน (ไม่ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม) 
ราชวิทยาลัยฯ ยินดีรับฟังและดำเนินการตามข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก และหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยฯ จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 


         ขอแสดงความนับถือ
                                                                 
                          (รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์)
                      ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : สมาชิกที่ต้องการจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงานของท่าน  
เพื่อใช้ในการขออนุมัติมาประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ 
การประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา หรือกรุณาแจ้งความต้องการได้ที่ราชวิทยาลัยฯ 02-718-0715-6