ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีแด่ "จักษุแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2561"

Updated 2019-05-29 09:59:00


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดี แด่
 
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการสังคม ประจำปี 2561 " 


ศ.พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 "