การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40

Updated 2017-12-14 15:01:00


ที่ รจท ว 171/2560

22  สิงหาคม  2560 

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 40 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เรียน      สมาชิกจักษุแพทย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า

                                                                       

            ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้

§  พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

§  การบรรยายพิเศษโดย guest speaker

§  การลงทะเบียนล่วงหน้า กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและส่งกลับมายังราชวิทยาลัย

 

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน                                         ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60                    หน้างาน

จักษุแพทย์ไทย                                                      800 บาท                            1,000 บาท

สมาชิกอาวุโส, สมาชิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้             -------------  ยกเว้นค่าลงทะเบียน ------------

แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ใช้ทุน                                 400 บาท                               500 บาท

บุคลากรอื่น (เฉพาะแพทย์สาขาอื่น)                          3,000 บาท                            4,000 บาท

สำหรับวิทยากร ที่ส่งชื่อมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. ได้สิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนและไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

 

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดย

  โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่                         เลขที่ 041-0-16252-3 (สมาชิกที่โอนค่าลงทะเบียนแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานมาที่ราชวิทยาลัยฯ                                อีเมล์ admin@rcopt.org หรือ โทรสาร 02-718-0717

 (ราชวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากท่านไม่เข้าร่วมประชุมหรือมีการจ่ายเงินซ้ำ แต่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้)

หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้แก่จักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับจักษุแพทย์ โปรดระบุสถานที่ปฏิบัติงานในราชการที่จังหวัดดังกล่าวมาพร้อมการลงทะเบียน (ไม่ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม)

            ราชวิทยาลัยฯ ยินดีรับฟังและดำเนินการตามข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก และหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยฯ จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                         

                                                                 (รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์)

                                                      ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ : สมาชิกที่ต้องการจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงานของท่าน 

เพื่อใช้ในการขออนุมัติมาประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ

การประชุมวิชาการครั้งที่ 40 หรือกรุณาแจ้งความต้องการได้ที่ราชวิทยาลัยฯ 02-718-0715-6