ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Updated 2017-07-20 15:01:00เรียน      สมาชิกจักษุแพทย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.          แบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า

                       2.         แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานทางวิชาการ

                                               

            ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้

 

§  การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ และ Free Paper

§  การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ผู้ที่ต้องการเข้าประกวดสามารถ submit และส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ดูรายละเอียดการ submit ได้ที่แบบแสดงความจำนง (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

§  การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster ดูรายละเอียดการ submit ได้ที่แบบแสดงความจำนง (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

§  การบรรยายพิเศษโดย guest speaker

§  การลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าประชุม กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและส่งกลับมายังราชวิทยาลัยฯ

 

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน                                         ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 60                      หน้างาน

จักษุแพทย์ไทย                                                      800 บาท                            1,000 บาท

สมาชิกอาวุโส, สมาชิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้             -------------  ยกเว้นค่าลงทะเบียน ------------

แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ใช้ทุน                                 400 บาท                               500 บาท

บุคลากรอื่น (เฉพาะแพทย์)                                    3,000 บาท                            4,000 บาท

สำหรับวิทยากร ที่ส่งชื่อมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 มิ.ย. ได้สิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนและไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

 

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดย

  โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 028-2-00851-5 (สมาชิกที่โอนค่าลงทะเบียนแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานมาที่ราชวิทยาลัยฯ อีเมล์ admin@rcopt.org หรือ โทรสาร 02-718-0717

 (ราชวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากท่านไม่เข้าร่วมประชุมหรือมีการจ่ายเงินซ้ำ แต่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้)

หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 9 มิถุนายน 2560


ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้แก่จักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับจักษุแพทย์ โปรดระบุสถานที่ปฏิบัติงานในราชการที่จังหวัดดังกล่าวมาพร้อมการลงทะเบียน (ไม่ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม)

            ราชวิทยาลัยฯ ยินดีรับฟังและดำเนินการตามข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก และหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยฯ จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

 

 

 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                 รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์

                                                      ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ : สมาชิกที่ต้องการจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงานของท่าน 

เพื่อใช้ในการขออนุมัติมาประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ

การประชุมวิชาการครั้งที่ 39 หรือกรุณาแจ้งความต้องการได้ที่ราชวิทยาลัยฯ 02-718-0715-6