รางวัลวิจัยนานาชาติ

รางวัลวิจัยนานาชาติ
แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

jos.PNG

จักษุแพทย์ไทยรับรางวัลวิจัยนานาชาติ

Updated 2024-07-02 10:46:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ และคณะ ที่ได้รับรางวัล The JOS International Young Investigator Award 2023 ในงานประชุมวิชาการ Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society (JOS) ครั้งที่ 128 ซึ่งจัดขึ้นที่ Tokyo International Forum, Tokyo, Japan ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2567 ผศ.นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ และคณะ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยเรื่อง Outcomes of Surgical Interventions in Primary Congenital Glaucoma Patients


2096S__40214559_0.jpg

KOS Best Presentation Award

Updated 2024-01-10 16:13:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ แพทย์หญิงนันท์นภัส ชีวะเกรียงไกร แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Presentation  Award จาก The Korean Ophthalmological Society 


2067รูปภาพ2.jpg

จักษุแพทย์ไทยรับรางวัลวิจัยระดับนานาชาติ

Updated 2023-12-12 15:02:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนภาพร ตนานุวัฒน์ และคณะ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการนำเสนอ E-poster เรื่อง “Prevalence of dry eye disease and impact on quality of life among hospital staff during the pandemic” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ European Dry Eye Society Meeting เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 ณ เมืองมิวนิก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี


2040รางวัล.jpg

จักษุแพทย์ไทยรับรางวัลวิจัยระดับนานาชาติ

Updated 2023-12-12 15:02:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงสุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ และคณะ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล The JOS International Young Investigator Award 2022 จาก the Japanese Ophthalmological Society 


RCOPT research logo1.jpg

จักษุแพทย์รับรางวัล วิจัยและนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ

Updated 2023-12-12 15:00:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสมาชิกจักษุแพทย์ 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลด้านวิจัยและนวัตกรรม ในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ (1) อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ (2) ศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรี อัชชนียะสกุล (3) อาจารย์แพทย์หญิงสุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ (4) ศาสตราจารย์แพทย์หญิงภิญนิตา ตันธุวนิตย์ และ (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์


JlDivQV.jpg

จักษุแพทย์รับรางวัล Best Paper of Session ในการประชุมวิชาการนานาชาติ

Updated 2023-12-12 15:00:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ นพธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Paper of Session ในงานประชุมวิชาการของ Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgery (APACRS) ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง Seoul, Republic of Korea ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565


1727อ.วธูกานต์.jpg

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร ที่ได้รับรางวัล WINNER OF BEST PAPER

Updated 2023-12-12 14:58:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์แพทย์หญิงวธูกานต์ รุ่งภูวภัทร 

ที่ได้รับรางวัล WINNER OF BEST PAPER OF THE SESSION (GENERAL) 
ในงานประชุมวิชาการ APACRS 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น 


1559มธมอ.jpg

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

Updated 2023-12-12 14:57:00 by คุณ System Administrator 2409 Views

ในงาน 45th International Exhibition of Inventions ที่ Geneva, Switzerland ระหว่าง 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมา 2 รางวัล 


DeepEye Application ชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก 

โดยทีมจักษุแพทย์ร่วมกับทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และ ผศ.นพ.นวพล กาญจนารัณย์ 


A computer system for strabismus screening and management 

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์