บทความเกี่ยวกับวิจัย

บทความเกี่ยวกับวิจัย
แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

564861.png

Data management & Statistical analysis

Updated 2023-12-28 13:21:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Data management & Statistical analysis

รศ.ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


RCOPT research logo1.jpg

Manuscript Writing For Publication

Updated 2023-09-06 09:33:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การเขียนต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศนั้น แตกต่างจากการเขียนรายงานผลการวิจัย หรือ การเขียนวิทยานิพนธ์ เนื่องจากวารสารมีเนื้อที่ในการตีพิมพ์จำกัด แต่มีผู้วิจัยส่งต้นฉบับผลงานวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก ดังนั้น การเขียนต้นฉบับผลงานวิจัยจึงต้องมีความกระชับ แต่ยังคงมีเนื้อหาสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ 


RCOPT research logo1.jpg

Superiority, Non-inferiority and Equivalence Trial

Updated 2023-09-06 09:30:00 by คุณ System Administrator 0 Views

จักษุแพทย์ท่านหนึ่ง มาขอปรึกษาว่า ได้ทำวิจัยประสิทธิผลของการรักษาโรคตา ด้วยยาตัวใหม่เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยามาตรฐานเดิม พบว่า ยาใหม่มีประสิทธิผลด้อยกว่ายาเดิม แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีคำถามว่าผลการวิจัยนี้จะสรุปว่าการรักษาด้วยยาตัวใหม่ไม่ด้อยกว่า (non-inferior) การรักษาด้วยยาเดิมได้หรือไม่?          


RCOPT research logo1.jpg

How to Write a Smart Abstract?

Updated 2023-09-06 09:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

 การเขียนข้อสรุปสำคัญ(abstract) นับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในบทความผลงานวิจัย ข้อสรุปสำคัญที่ดีจะช่วยให้ผลงานวิจัยเป็นที่สนใจและทำให้ผู้อ่าน (readers) ทราบถึงสาระสำคัญที่ผู้ทำวิจัยต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านมีความสนใจอ่านผลงานฉบับเต็มได้มากยิ่งขึ้นและยังเป็นการต่อยอดทำให้ผลงานวิจัยนั้นมีโอกาสที่ผู้ทำวิจัยอื่นๆ นำมาใช้เพื่ออ้างอิง(citation) ในอนาคต


RCOPT research logo1.jpg

การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก: การรายงานผลสรุปงานวิจัย

Updated 2023-09-06 09:21:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกนั้น เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักวิจัยทางคลินิกว่า ได้มีการประกาศจาก International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) เมื่อปี .. 2547ให้งานวิจัยที่เข้าข่ายว่าเป็นงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิกตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก2 ลงทะเบียนโครงการวิจัยก่อนที่จะรับอาสาสมัครรายแรกเข้าโครงการ


RCOPT research logo1.jpg

เริ่มต้นการทำวิจัยที่คำถามวิจัย Research Question

Updated 2023-09-06 09:19:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การจัดการความรู้ในการทำวิจัย (Research Knowledge Management) เป็นคอลัมน์ประจำของจดหมายข่าว Research Express มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัย ถ้าสมาชิกจักษุแพทย์มีปัญหาในการทำงานวิจัย สามารถส่งคำถามมาได้ที่ admin@rcopt.org คณะกรรมการวิจัยจะตอบหรือหาผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามเพื่อแก้ปัญหาในการทำงานวิจัยดังกล่าว ในทางกลับกัน สมาชิกจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย และอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกที่เริ่มต้นการทำงานวิจัย สามารถส่งมาเผยแพร่ได้เช่นเดียวกัน