แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

 นายแพทย์ สมชาย คำพะนาง
สาขาที่สนใจ
Cataract (ต้อกระจก)
สถานที่ติดต่อ
96/8 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ อุทัยธานี

พันเอก แพทย์หญิง ฐิติพร รัตนพจนาถ
ภาควิชาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 
กรรมการและเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Cataract (ต้อกระจก)
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกูฏเกล้า กรุงเทพมหานคร

 นายแพทย์ วรภัทร วงษ์สวัสดิ์, พ.บ. วว. จักษุวิทยา

หัวหน้าหน่วยจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous Unit) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

โครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ 

(National Eye Institute of Thailand [NEiT] Initiative Project)

สาขาที่สนใจ
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
Low Vision (สายตาเลือนราง)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Cataract (ต้อกระจก)
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ต.ไร่ขิง อ. สามพราน นครปฐม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สบง ศรีวรรณบูรณ์
PROFESSOR IN OPHTHALMOLOGY
Department of Ophthalmology, 
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
Bangkok, Thailand

สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Cataract (ต้อกระจก)
Biometry and Intraocular Lens Calculation
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 แพทย์หญิง อรอร ธงอินเนตร

โครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ 

(National Eye Institute of Thailand [NEiT] Initiative Project)

สาขาที่สนใจ
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Cataract (ต้อกระจก)
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

พันโท นายแพทย์ ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
Department of Ophthalmology, Phramongkutklao Hospital, 
Phramongkutklao College of Medicine,
Bangkok, Thailand
สาขาที่สนใจ
Ophthalmic Imaging
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Cataract (ต้อกระจก)
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)
สถานที่ติดต่อ
กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถึ ราชเทวี ( Department of Ophthalmology, Phramongkutklao Hospital ) กรุงเทพมหานคร

 มงคล ธาดารติ
สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Cataract (ต้อกระจก)
สถานที่ติดต่อ

 แพทย์หญิง นิศา โสธรวิทย์
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
Cataract (ต้อกระจก)
สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

 นายแพทย์ ปิติพงศ์ สุรเมธากุล
สาขาที่สนใจ
Cataract (ต้อกระจก)
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

 นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
Cataract (ต้อกระจก)
Optics and Refraction (การวัดค่าสายตาและแว่นสายตา)
Low Vision (สายตาเลือนราง)
สถานที่ติดต่อ