ชื่อ-สกุล
นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์
Rath Itthipanichpong
ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
Cataract (ต้อกระจก)
Optics and Refraction (การวัดค่าสายตาและแว่นสายตา)
Low Vision (สายตาเลือนราง)
Language Ability
Thai, English

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล with honours ปี 2549
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2557
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Fellowship in Glaucomaคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
Clinical Fellowship in Low Vision CareThe Johns Hopkins Hospital, Wilmer Eye Institute2560
Awards and HonorsDescription
No results found.
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
NameDescriptionAddressProvincePostcodeEmailTelephoneLink
รพ.จุฬาลงกรณ์ <br>กรุงเทพมหานคร10330022564142
Social TypeNameIcon
No results found.