ชื่อ-สกุล
นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์
สาขาที่สนใจ
Low Vision (สายตาเลือนราง)
Glaucoma (ต้อหิน)
Cataract (ต้อกระจก)
Optics and Refraction (การวัดค่าสายตาและแว่นสายตา)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล with honours ปี 2549
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2557
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Fellowship in Glaucomaคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
Awards and HonorsDescription
No results found.
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.