ข่าวสารและกิจกรรม

แพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าไปกรอกใบสมัครด้วยตนเองใน

Website : http://www.tmc.or.th/tcgme

แล้วพิมพ์ลงกระดาษ (hard copy) 2 ชุด ส่งราชวิทยาลัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

พร้อมหลักฐานต่างๆ และจ่ายค่าสมัครสอบตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด

ด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท
- เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์
- สามารถจดบันทึกรายงานการประชุม และไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Ms office และ Internet
- มีความรู้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

ด้วยชมรมต้อหินจะจัดกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลกประจำปี 2560 ในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคต้อหิน ที่เป็นภาวะตาบอดถาวรอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในปีนี้ ชมรมได้จัดทำ โปสเตอร์วิชาการเพื่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไป รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สามารถนำรูปไปเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของทางโรงพยาบาลหรือช่องทางต่างๆได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

The Royal College of Surgeons of Edinburgh has decided to reciprocate the IOC Basic Sciences and Optic & Refraction Examination with the Part A Ophthalmology Exam.
Those who have passed the exam within 7 years are eligible to appear for their Part B Ophthalmology Exam.
A free internet courses for Royal Colleges examinations are available from the Muthusamy Virtual University of Postgraduate Ophthalmology.
The courses are conducted free of charge as a service to international ophthalmology.
To know about the university, please visit: www.mvupgo.com
To enrol for The Royal College of Surgeons of Part B Ophthalmology Exam, send your mails to: frcsedpartb@gmail.comด้วยชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติทางตา "Cataract Day 2017" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ ในการนี้ชมรมชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

***ลงทะเบียนฟรี 300 ท่านแรก***
อัตราค่าลงทะเบียน
จักษุแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน  2,200 บาท
บุคลากกรทางด้านจักษุ  2,000 บาท

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 
คุณมาลี ธูปผึ้ง
โทร 02-640-9537 ต่อ 1312
มือถือ 089-121-3691
E-mail : malee.th@gmail.com

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง แพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) ³ 3.00 หรือ
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) 2.80-2.99 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database ที่มี Impact factor เป็นชื่อร่วมอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา
***ติดต่อสอบถาม สุพัตรา สว่างกุล โทร. 02-4198037 
หรือส่งประวัติได้ที่ s.sawangkul@gmail.com

เรียน   สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

             ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 32 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 1-5 มีนาคม 2560  จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<< 


สมาชิกชมรมจอตา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่....

ด้วยหน่วยกระจกตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับ  สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
หนังสือตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย


วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
ปรึกษาจักษุแพทย์
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน