แสดง 11 - 20 จาก 26 รายการ

 แพทย์หญิง พินิตา  วะน้ำค้าง
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

 นายแพทย์ ภราดร  สุขอุดม
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

 แพทย์หญิง รุ่งอรุณ  ตัณฑวิเชียร
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 นายแพทย์ วิฑูรย์  เรืองสุขศรีวงศ์
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
บุรีรัมย์

 แพทย์หญิง สกาวรัตน์  เพ็ชร์ยิ้ม
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
อุดรธานี

 แพทย์หญิง โสภา  วัฒนานิกร
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
เชียงใหม่

 แพทย์หญิง อรอร  ธงอินเนตร

โครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ 

(National Eye Institute of Thailand [NEiT] Initiative Project)

สาขาที่สนใจ
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Cataract (ต้อกระจก)
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ
รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

 ผศ.พญ. ผกานาฏ  เอี่ยมตระกูล
สาขาที่สนใจ
Cornea (กระจกตา)
Glaucoma (ต้อหิน)
Low Vision (สายตาเลือนราง)
สถานที่ติดต่อ

 พญ. ชมพูนุท  ภูมิรัตนประพิณ
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ

 พญ. ณัฐพร  สมสนิท
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)
สถานที่ติดต่อ