การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสอบเพื่อวุฒิบัตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ สาขาจักษุวิทยา

Updated 2023-08-03 07:38:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ /๒๕๖

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

*******************************

>>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มแนบผลงานวิจัย<<<


ประกาศ เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา

Updated 2023-08-03 07:37:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๑ /๒๕๖๖

เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

>>>ดาว์นโหลดใบคำขอสมัครสอบ basic sciences<<<


กำหนดการ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2566

Updated 2023-08-03 07:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กำหนดการ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร อปร. ชั้น 8 รพ.จุฬาลงกรณ์

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย1924โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปี 2565

Updated 2021-10-01 15:23:00 by คุณ System Administrator 0 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


original.jpg

เรื่อง การขอรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา ให้เทียบเท่าปริญญาเอก

Updated 2021-10-01 15:21:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education: WFME 2015) และได้รับการรับรองเกณฑ์หลักสูตรฯ (มคว. ๑) จากแพทยสภาแล้วนั้น โดยเกณฑ์หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ทราบข้อจำกัดในการใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาเอก และมีแนวปฏิบัติในการขอรับรองคุณวุฒิฯ ที่ชัดเจน จึงได้ออกประกาศฉบับนี้