การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสอบเพื่อวุฒิบัตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

original.jpg

ศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2566

Created 2021-01-22 13:01:00 by คุณ System Administrator 0 Views


ศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ 

ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ที่รับรองโดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


original.jpg

ประกาศ กำหนดกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖

Created 2020-09-28 14:39:00 by คุณ System Administrator 0 Views

. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน

            ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านถือตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)

1924โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปี 2565

Created 2021-10-01 15:23:00 by คุณ System Administrator 0 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้