การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสอบเพื่อวุฒิบัตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

1894original.jpg

เรื่อง การขอรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา ให้เทียบเท่าปริญญาเอก

Created 2021-06-21 16:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education: WFME 2015) และได้รับการรับรองเกณฑ์หลักสูตรฯ (มคว. ๑) จากแพทยสภาแล้วนั้น โดยเกณฑ์หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ทราบข้อจำกัดในการใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาเอก และมีแนวปฏิบัติในการขอรับรองคุณวุฒิฯ ที่ชัดเจน จึงได้ออกประกาศฉบับนี้
1846original.jpg

ศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2564

Created 2021-01-22 13:01:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2564
ที่รับรองโดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย