วารสาร

วารสาร
แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

การประเมินภาวะผิดปกติทางด้านสายตา เพื่อรับการสนับสนุนแว่นตา ในกลุ่มสมาชิศูนย์ศิลปชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำ

Updated 2020-03-10 10:53:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การวางแผนแก้ปัญหาจักษุสาธารณสุขทั้งโดยจักษุแพทย์ หรือพยาบาลด้านตา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อน เพื่อให้ทีมงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านจักษุสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Original Articles


การใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ขยายม่านตา เพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาห

Updated 2020-03-10 10:52:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้การเกิดภาวะดังกล่าวขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์กันในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละราย การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิาพภายใต้ข้อจำกัดข้างต้นโดยการใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ขยายม่านตา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจค้นหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะสายตาเลือนรางหรือตาบอด
Original Articles


ความชุกของภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มประชากรที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Updated 2020-03-10 10:51:00 by คุณ System Administrator 0 Views

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความชุกของผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มประชากรที่มารับบริการในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Original ArticlesEye Manifestations of Intrauterine Infections

Updated 2020-03-10 10:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ดวงตาเป็นอวัยวะหนึ่งที่มักได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อของทารกระหว่างอยู่ในครรภ์ จักษุแพทย์ควรมีความรู้ถึงอาการแสดงต่างๆ ของตาในกรณีสงสัยมีการติดเชื้อของทารกตั้งแต่ในครรภ์เพื่อช่วยกุมารแพทย์ในการวินิจฉัยโรคทางกาย และวางแผนแก้ไขปัญหาของดวงตา
Review Article


การสูญเสียเซลล์กระจกตาชั้นในจากการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Updated 2020-03-10 10:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกาาเปรียบเทียบการสูญเสียเซลล์กระจกตาชั่นในจากการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยหยอดยาชาเฉพาะที่
Original ArticlesThe Development of Competency Assessment Model for Ophthalmic Nurse Practitioners

Updated 2020-03-10 10:48:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Abstract The author aims to study the components in the ophthalmic nurse competency and to develop a model for evaluation. There are 3 steps in the study. 1) Study the components in ophthalmic nurse practitioner competency using the Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique. 2) Develop a model for evaluating the competency of ophthalmic nurse practitioner. And 3) evaluate the model by trying in 3 government hospitals. The results show that the competency for ophthalmic nurse practitioner can be grouped into 2 groups, specific competency and general competency. The evaluation model composes of active nursing competencies and special ophthalmic nurse competencies. When using the evaluation model in 3 hospitals, there are no statistical differences between self evaluation and evaluation by others.
Original Articles


Eye Health Status in Mongolia

Updated 2020-03-10 10:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

The Republic of Mongolia is a land lock country in Asia. It bordered on the north by Russia and on the east, south, and west by China. Mongolia has the total land area of 1,564,116 square kilometers. Though the country is a large area, it has a total population of only 2,612,900. Majority of population are of mongol (86%) descent Kazakh (6%), and other more than 20 ethnic groups (such as Tuvan, Tungus etc.). The country has extreme climate, most of the country is hot in the summer and extremely cold in the winter. The temperature ranges from minus 30 degree celcius in the winter to above 25 degree in summer. Large part of the country is desert. The country has changed from central planning to market economy from 1990. The gross domestic product (GDP) per capita is 1,470 USD. The capital and largest city of Mongolia is Ulaanbaatar. About one third of the population in Mongolia live in Ulaanbaatar. Apart from the capital city, Mongolia is divided into 21 provinces. The country has a unique condition that makes the providing of health care extremely difficult. The country has a very large area and small number of population. At least one fifth of the population are primarily herders. These people move around with their animals during the year. This makes the providing the eye care even
Original Articles


Integrated Cataract Management

Updated 2020-03-10 10:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Abstract Objective: To initiate appropriate process of the management for cataract patients to conform to the context of community hospitals. The study employed integrated cataract management so that the patients could get the appropriate treatment and better vision within 1-2 months. Methods: To study the integrated cataract management (ICM) system, the author studied patients who underwent the cataract surgery in 5 community hospitals in Roi-Et and Khon-Khaen provinces. The ICM team consists of ophthalmologists, ophthalmic nurses and health care personnel in the hospitals. The study took 3 months. Results: 1,074 of 2,800 patients were included in this study . 85.9% got better vision without severe infective complication. Less than 3% could not get compatible intraocular lens implantation. The patients could start normally active life within 2 weeks and more patients could be treated. Conclusion: It was found that the ICM is effective and can establish a strong team work and effective personal development. In addition, the ICM can be employed for the sake of ophthalmologic public health in other areas confronting the problems similar to those of this study. However, it is recommended that the context of the study area should be taken into consideration when the ICM would be employed.
Original Articles