คลังวารสาร

คลังวารสาร

แสดง 91 - 100 จาก 128 รายการ

../ex/pdf.png

Surgery for Primary Pterygium Using a Pedunculated Conjunctival Sliding Flap Technique Compare to a Bare Sclera Technique

Created 2010-01-11 14:38:12 by คุณ System Administrator 299 Views

Backgroun : Pterygium is a common ophthalmic condition in Thailand. The recurrence after primary pterygium excision is one of the major problems. We report the efficacy of primary pterygium excision with a pedunculated conjunctival sliding flap (PCSF) technique compare to a bare sclera technique. Methods : This is a retrospective study of all patients with primary pterygium who underwent a primary pterygium excision with a PCSF technique or a bare sclera technique at Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand from June 1996 to May 1999. Results : Thirty-one eyes from 30 patients were included in this study. Pterygium excision was done with a PCSF technique in 16 eyes and 15 eyes with a bare sclera technique. Mean age ? SD was 44.1 ?11.3 years and 58.9 ? 10.3 years in a PCSF group and a bare sclera group, respectively (p = 0.001). There were significantly more males in PCSF group than bare sclera group (p = 0.029). The recurrence occurred in 4 eyes (25.0%) of PCSF group and 5 eyes (33.3%) of bared sclera group (p = 0.71). Mean follow-up time ? SD in PCSF group was 52.9 ? 66.9 weeks and bare sclera group was 50.6 ? 70.8 weeks (p = 0.68). The recurrent was detected varied from 2 months to 4 years in both groups. Conclusion : Pterygium excision with a PCSF technique is an effective procedure to prevent the recurrence in high-risk patients. The recurrent rate of this technique is not different from the bare sclera technique.
Review Article


../ex/pdf.png

เปรียบเทียบ Paranasal Sinus X-ray กับ Dacryocystography ในผู้ป่วยท่อน้ำตาอุดตัน

Created 2010-01-11 14:37:29 by คุณ System Administrator 354 Views

วัตถุประสงค์ เพื่อหา sensitivity ของ paranasal sinus X-ray ในการบอกตำแหน่งที่อุดตันของผู้ป่วยท่อน้ำตาอุดตัน วิธีการ ศึกษาในผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดท่อน้ำตาแล้วในปี 2003 และ 2004 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ส่ง X-ray ท่อน้ำตาก่อนผ่าตัด 134 คน หญิง 110 คน (ร้อยละ 82.1) ชาย 24 คน (ร้อยละ 17.9) โดยมีผู้ป่วยที่ฉีด Lipiodol เข้าไปในทางเดินน้ำตาก่อนส่ง paranasal sinus X-ray 41 ราย และมีผู้ป่วยที่ทำ dacryocystography (DCG) 97 ราย นำผลการวินิจฉัยจากฟิล์มมาเทียบกับผลที่พบในระหว่างผ่าตัด
Review Article


../ex/pdf.png

Purposeful Undercorrection in Surgical Management on Adult Intermittent Exotropia

Created 2010-01-11 14:15:02 by คุณ System Administrator 343 Views

Purpose : To study the surgical results of purposeful undercorrection of intermittent exotropia in adults. Methods : A retrospective chart review was conducted of all adult patients with intermittent exotropia greater than 15 prism diopter (PD) examined and treated by one ophthalmologist between January 2000 and January 2004 at Ramathibodi Hospital. The inclusion criteria were (1) corrected visual acuity not worse than 20/40 in either eye, (2) ability to fuse at distance or near fixation, (3) a near deviation less than 10 PD different from distance, (4) absence of A or V pattern, oblique muscle dysfunction or vertical deviation, (5) MR resection and LR recession in one eye (6) at least 6 months of postoperative follow-up. The surgical numbers for the deviation was aimed at slight undercorrection. Results : Sixty patients met the inclusion criteria. Their average age at the time of surgery was 24 years (ranged from 14 to 42 years) and the average follow-up time was 23 months. (ranged from 6 to 44 months). Forty-two (70%) had postoperative exodeviation under 10 PD and fifteen (25%) had postoperative exodeviation between 10 and 15 PD. Fifty-seven (95%) patients with postoperative exodeviation under 15 PD had acceptable cosmesis and complete resolution of symptoms including headache, difficulty with reading and ocular fatique or pain. Three (15%) who had postoperative exodeviation over 15 PD were the patients with initial deviation more than 40 PD and all had reoperation. No patient with postoperative esodeviation was found in this study. Conclusion : Purposeful undercorrection in surgical management on adult intermittent exotropia showed good results. Because adult patients with consecutive esodeviation tended to experience persistent diplopia, then slight undercorrection was the way to avoid this complication from overcorrection. Furthermore, under ecorrction with 15 PD seemed to work well. We recommended slight undercorrection on intermittent exodeviation that less than or equal to 40 PD and regular correction if the deviation was more than 40 PD.
Review Article


../ex/pdf.png

The Study of Tear Function, Central Corneal Thickness and Corneal Endothelial Cell Count in Postmenopausal Hormone Replacement Therapy

Created 2010-01-11 14:14:16 by คุณ System Administrator 335 Views

To study various ocular parameters in the postmenopausal women who were treated and not treated with hormone replacement therapy (HRT). Study design : Observational study Settings : Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand Patients : This study was conducted on 82 healthy postmenopausal women, aged 48 to 69 years (mean age 55.0 ? 4.8 years). All women were divided into two groups, 38 women were treated with hormone replacement therapy and 44 women were not treated with hormones. Measures : Demographic characteristics, tear secretion, stability of the tear-film, central corneal thickness and corneal endothelial cell count. Results : We found that the average corneal endothelial cell count in HRT group (2822.0 ? 299.7 cells/mm2) was more than the non-HRT group (2690.8 ? 252.8 cells/mm2) (P-value = 0.003). A slightly more thickness was observed in the HRT group as the average central corneal thickness in the HRT group was 566.7 ? 38.3 ?m and in the non-HRT group was 556.1 ? 35.1 ?m but the difference did not reach the statistical significance (P-value = 0.067). Tear secretion and stability of tear-film were not different between the two groups (P-value = 0.334 and P-value = 0.959). Conclusion : The HRT might have a positive effect on the corneal endothelial cell count bu
Review Article


../ex/pdf.png

เปรียบเทียบค่าความดันในลูกตาเมื่อวัดด้วยเครื่อง Noncontact Tonometer (Nidek NT-3000) กับเครื่อง Goldmann Applanation Tonometer)

Created 2010-01-11 14:13:06 by คุณ System Administrator 456 Views

ศึกษาเปรียบเทียบค่าความดันในลูกตาจากการวัดด้วยเครื่อง noncontact tonometer (Nidek NT-3000) กับเครื่อง Goldmann applanation tonometer จากผู้ที่มีความดันในลูกตาปกติ หรือสูง รวม 166 ตา (86 คน) ที่มีกระจกตาปกติ แบ่งเป็นกลุ่มความดันในลูกตาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 มม.ปรอท 112 ตา และกลุ่มความดันในลูกตาสูงมากกว่า 21 มม.ปรอท 54 ตา พบว่าค่าความดันในลูกตาที่วัดด้วยเครื่อง Goldmann applanation tonometer มีความสัมพันะในแนวทางเดียวกันกับค่าความดันในลูกตาที่วัดด้วยเครื่อง Goldmann applanation tonometer ทั้งในกลุ่มความดันในลูกตาปกติ และสูง โยมีค่าประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.794 (p<0.001> และ 0.947 (p <0.001> ตามลำดับ มีความต่างเฉลี่ยของค่าความดันในลูกตาเท่ากับ 1.15 ? 2.57 มม.ปรอท (p<0.05) โดยที่ค่าความดันในลูกตาที่วัดได้จากเครื่อง Goldmann applanation tonometer มีค่าสูงกว่าค่าความดันในลูกตาที่วัดได้จากเครื่อง noncontact tonometer สรุปผลการศึกษาในเครั้งนี้ได้ว่าเครื่อง noncontact tonometer สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการตรวจคัดกรองดรคต้อหินได้
Review Article


../ex/pdf.png

Diabetic Retinopathy Screening in Community Hospitals

Created 2010-01-11 13:58:59 by คุณ System Administrator 384 Views

Diabetic Retinopathy (DR) is one of leading causes of visual loss in developed and developing countries. DR screening and LASER treatment can prevent blindness in diabetes.
Review Article