ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 71 - 80 จาก 230 รายการ

1413Rama_Logo_Color.png

Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

Created 2015-12-22 16:03:00 by คุณ System Administrator 2555 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา จะจัดประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ในหัวข้อเรื่อง Neuro-Ophthalmology course for Ophthalmology residents  วันเสาร์ที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น ๙ ห้อง ๙๑๐  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ในการนี้จึงขอเรียนเชิญจักษุแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่  คุณศิริลักษณ์ โทร.๐๒ –๒๐๑๒๗๒๙  โทรสาร ๐๒ – ๒๐๑๑๕๑๖ email: lakjiya@yahoo.com  ในวันและเวลาราชการ  ค่าลงทะเบียน ๑,๒๐๐      บาท ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 026-451942-7 ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ


LOgomed.jpg

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

Created 2015-12-14 11:37:00 by คุณ System Administrator 2709 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุ (Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำแนวคิดและศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ประยุกต์ใช้ในการประเมินปัญหา วางแผนและให้การพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมทั้งประเมินผลการดูแลผู้ป่วยทางตาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม


1405original.jpg

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดตา เป็นเครื่องมือแพทย์

Created 2015-12-08 09:12:00 by คุณ System Administrator 2934 Views

 เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดตา จากเดิมเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นเครื่องมือแพทย์นั้น ประกาศดังกล่าวจะไม่กระทบกับสิทธิการเบิกใช้ของผู้ป่วยตามหนังสือชี้แจงของกรมบัญชีกลางที่แนบมาด้วยนี้ อนึ่ง กรมบัญชีกลางยังได้มีหนังสือไปยังผู้บริหารสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อชี้แจงเรื่องเดียวกันนี้แล้ว       

จึงเรียนมาให้จักษุแพทย์ได้ทราบโดยทั่วกัน


1402logo_style1.png

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา

Created 2015-11-30 08:51:00 by คุณ System Administrator 2463 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา ดังนี้

1. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา      จำนวน 2  อัตรา 
2. อนุสาขาต้อหิน                  จำนวน 2 อัตรา
3. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง     จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099-3385847  หรือ wanvisa04@gmail.com


1397Screenshot 2015-10-09 16.50.55.png

โครงการประกวดการตัดต่อวีดีทัศน์ทางจักษุวิทยา (Film Festival Award)ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์การประกวดการตัดต่อวีดีทัศน์ทางจักษุวิทยาประจำปี 2558

เนื่องด้วย  คณะกรรมการอนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจัดการประกวดตัดต่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้ทางจักษุวิทยา ในการประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จักษุแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, บุคคลากรทางการแพทย์สาขาจักษุวิทยาได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น  และนำผลงานดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

หลักการและเหตุผล

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา  จักษุแพทย์เฉพาะทางต่อยอด และจักษุแพทย์ ให้สามารถนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น 
  • เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกจักษุแพทย์ ผลิตสื่อการสอนและสื่อสำหรับอธิบายความรู้ทางโรคต่างๆทางจักษุวิทยาและนำสื่อทางวีดีทัศน์ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนจักษุแพทย์ บุคลากรทางจักษุวิทยา และประชาชนมากขึ้น 


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

ประกาศรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

Created 2015-10-26 11:30:00 by คุณ System Administrator 4534 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับแพทย์ประจำกลุ่มงานในสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 1 ตำแหน่ง เพื่อทำงานเต็มเวลา (Full time) หรือ บางช่วงเวลา (Part time) กำหนดการรับเอกสารสมัคร :  22 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2558 


การประชุมวิชาการ Society of Eurasian Ophthalmology ครั้งที่ 6

Created 2015-10-02 13:25:00 by คุณ System Administrator 4091 Views

 Society of Eurasian Ophthalmology จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ของสมาคมขึ้นที่ Peninsula Hotel กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2015 โดยประชุมเวลา 17:00 ถึงประมาณ 21:00 น ของแต่ละวัน จึงขอเชิญให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรมที่สนใจสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้ท่านได้แจ้งจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมมาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้


1393unnamed.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

Created 2015-10-01 16:24:00 by คุณ System Administrator 4065 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคมนี้ รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยเดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 20 ท่านขึ้นไป ราคา 15,999 บาท / การบินไทย ราคา 20,999 บาท

จึงขอเรียนให้สมาชิกที่สนใจจะเดินทางกับราชวิทยาลัยฯ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ 02 - 7180715 - 6 หรือ Email : admin@rcopt.org ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน


1394logo ศิริราช.png

“Changing Trends in Cataract Surgery”

Created 2015-10-02 09:47:00 by คุณ System Administrator 3836 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Changing Trends in Cataract Surgery” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  เวลา 8.30-15.00 น.


1392unnamed.jpg

'Pterygium workshop"

Created 2015-09-30 14:17:00 by คุณ System Administrator 4255 Views

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 409 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์