ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 71 - 80 จาก 230 รายการ

1416โลโก้ ขอนแก่น.gif

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2559

Created 2015-12-29 15:27:00 by คุณ System Administrator 2449 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา                                             จำนวน     2  อัตรา          

2. อนุสาขาโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ               จำนวน     2  อัตรา

3. อนุสาขาโรคต้อหิน                                                         จำนวน     1  อัตรา

4. อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข                                            จำนวน     1  อัตรา          

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ มกราคม  2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ......


rcoptapplogo.jpg

ปัญหาการขาดแคลนยา acyclovir eye ointment

Created 2015-12-29 09:21:00 by คุณ System Administrator 2489 Views

เรียนสมาชิกจักษุแพทย์

ด้วยขณะนี้ ยา acyclovir eye ointment ได้ขาดตลาดมาระยะหนึ่ง คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

จากการสอบถามสถาบันฝึกอบรม พบว่าใช้ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา เช่น ใช้ยาชนิดอื่น หรือการบริหารยานี้ทางอื่น เช่น ยารับประทาน และไม่พบว่ามีการผลิตยานี้ขึ้นใช้เอง อย่างไรก็ดี องค์การอาหารและยา ได้ให้ความเห็นว่า โรงพยาบาลสามารถผลิตและแบ่งบรรจุยา เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย เฉพาะรายได้ตามกฎหมาย โดยวิธีการควบคุมคุณภาพของยานั้นจะขึ้นอยู่ฝ่ายผลิตของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งการผลิต ผสม หรือ แบ่งบรรจุยา น่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล เนื่องจากยาดังกล่าวมีที่ใช้กับตา จึงควรดำเนินการในห้องปราศจากเชื้อ และกระทำตามขั้นตอนและวิธีการที่ดีในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด  ซึ่งโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีความพร้อมในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ


1415logo-chula.png

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic Cataract Woekshop” & "Advanced Cataract Workshop"

Created 2015-12-29 10:14:00 by คุณ System Administrator 2390 Views

"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic Cataract Woekshop” & "Advanced Cataract Workshop
ในวันที่ 18-20 และ 28-29 มกราคม 2559 ณ อาคารแพทยพัฒน์ และ อาคารอปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียน 
Basic Cataract Surgery lecture 18-20 ม.ค. 59 (2,000 บาท)
Advanced Cataract Surgery 28-29 ม.ค. 59 (2,000 บาท)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-256-4142
หรือ E-mail: cataractophchula@gmail.com , www.chulaophthalmology.org

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครที่นี่ https://goo.gl/1yQGbV "


1413Rama_Logo_Color.png

Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

Created 2015-12-22 16:03:00 by คุณ System Administrator 2634 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา จะจัดประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ในหัวข้อเรื่อง Neuro-Ophthalmology course for Ophthalmology residents  วันเสาร์ที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น ๙ ห้อง ๙๑๐  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ในการนี้จึงขอเรียนเชิญจักษุแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่  คุณศิริลักษณ์ โทร.๐๒ –๒๐๑๒๗๒๙  โทรสาร ๐๒ – ๒๐๑๑๕๑๖ email: lakjiya@yahoo.com  ในวันและเวลาราชการ  ค่าลงทะเบียน ๑,๒๐๐      บาท ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 026-451942-7 ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ


1405original.jpg

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดตา เป็นเครื่องมือแพทย์

Created 2015-12-08 09:12:00 by คุณ System Administrator 2975 Views

 เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดตา จากเดิมเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นเครื่องมือแพทย์นั้น ประกาศดังกล่าวจะไม่กระทบกับสิทธิการเบิกใช้ของผู้ป่วยตามหนังสือชี้แจงของกรมบัญชีกลางที่แนบมาด้วยนี้ อนึ่ง กรมบัญชีกลางยังได้มีหนังสือไปยังผู้บริหารสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อชี้แจงเรื่องเดียวกันนี้แล้ว       

จึงเรียนมาให้จักษุแพทย์ได้ทราบโดยทั่วกัน


1402logo_style1.png

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา

Created 2015-11-30 08:51:00 by คุณ System Administrator 2491 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา ดังนี้

1. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา      จำนวน 2  อัตรา 
2. อนุสาขาต้อหิน                  จำนวน 2 อัตรา
3. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง     จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099-3385847  หรือ wanvisa04@gmail.com


1397Screenshot 2015-10-09 16.50.55.png

โครงการประกวดการตัดต่อวีดีทัศน์ทางจักษุวิทยา (Film Festival Award)ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์การประกวดการตัดต่อวีดีทัศน์ทางจักษุวิทยาประจำปี 2558

เนื่องด้วย  คณะกรรมการอนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจัดการประกวดตัดต่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้ทางจักษุวิทยา ในการประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จักษุแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, บุคคลากรทางการแพทย์สาขาจักษุวิทยาได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น  และนำผลงานดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

หลักการและเหตุผล

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา  จักษุแพทย์เฉพาะทางต่อยอด และจักษุแพทย์ ให้สามารถนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น 
  • เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกจักษุแพทย์ ผลิตสื่อการสอนและสื่อสำหรับอธิบายความรู้ทางโรคต่างๆทางจักษุวิทยาและนำสื่อทางวีดีทัศน์ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนจักษุแพทย์ บุคลากรทางจักษุวิทยา และประชาชนมากขึ้น 


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

ประกาศรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

Created 2015-10-26 11:30:00 by คุณ System Administrator 4637 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับแพทย์ประจำกลุ่มงานในสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 1 ตำแหน่ง เพื่อทำงานเต็มเวลา (Full time) หรือ บางช่วงเวลา (Part time) กำหนดการรับเอกสารสมัคร :  22 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2558 


การประชุมวิชาการ Society of Eurasian Ophthalmology ครั้งที่ 6

Created 2015-10-02 13:25:00 by คุณ System Administrator 4108 Views

 Society of Eurasian Ophthalmology จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ของสมาคมขึ้นที่ Peninsula Hotel กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2015 โดยประชุมเวลา 17:00 ถึงประมาณ 21:00 น ของแต่ละวัน จึงขอเชิญให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรมที่สนใจสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้ท่านได้แจ้งจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมมาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้


1393unnamed.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

Created 2015-10-01 16:24:00 by คุณ System Administrator 4087 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคมนี้ รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยเดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 20 ท่านขึ้นไป ราคา 15,999 บาท / การบินไทย ราคา 20,999 บาท

จึงขอเรียนให้สมาชิกที่สนใจจะเดินทางกับราชวิทยาลัยฯ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ 02 - 7180715 - 6 หรือ Email : admin@rcopt.org ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน