ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 31 - 40 จาก 427 รายการ

1889โปสเตอร์1.jpg

ขอเชิญส่งเรียงความและวีดีโอคลิปในหัวข้อ “ คิดเพื่ออนาคต จักษุวิทยา ผ่านสายตาคนรุ่นใหม่”

Created 2021-06-08 16:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียนเชิญ นิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์ประจำบ้านจักษุฯ และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางจักษุฯ 

ส่งเรียงความ และวีดีโอคลิป เข้าประกวดชิงรางวัล และ ประกาศนียบัตร ในงานประชุมราชวิทยาลัยฯ ปี 2564
ในหัวข้อ “ คิดเพื่ออนาคต จักษุวิทยา ผ่านสายตาคนรุ่นใหม่”  
รายละเอียดตามประกาศ >>>คลิก<<<

ขยายเวลากำหนดเป็นภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564


LIEnazf.jpg

APAO Distinguished Service Awards & Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards 2021

Created 2021-05-31 13:57:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วย Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตร Distinguished service award จำนวน 1 ท่าน และ Prevention of blindness award จำนวน 1 ท่าน
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอให้ท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว พร้อมข้อมูลรายละเอียด ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 64
ผู้รับประกาศ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) รายละเอียดเพิ่มเติม http://rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1885


จักษุแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563

Created 2021-06-01 09:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ “จักษุแพทย์ดีเด่น” ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องจักษุแพทย์ที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่ มีผลงานดีเด่น ทำประโยชน์ให้กับสังคม กรุณาเสนอชื่อ และผลงานดีเด่นด้านใด พร้อมรายละเอียดการเสนอชื่อ กลับมายังราชวิทยาลัยฯ ที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 64 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1886


1884cover.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7th Pre-resident Course 2021 14th-17th June 2021

Created 2021-05-29 12:12:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณ ศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทร 02-201-2729
อีเมล์ lakjiya@yahoo.com

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี "หน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา"
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 026-4540795


original.jpg

ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Created 2020-03-31 14:04:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


original.jpg

การออกใบรับรองกรณีผู้พิการทางสายตาเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ

Created 2021-03-10 11:35:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน สมาชิกจักษุแพทย์


ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกฯ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2541 ข้อ 7 (2) ได้กำหนดให้มีการตรวจบุคคลที่มีความพิการทางสายตาหรือตาบอดหนึ่งข้าง ต้องมีใบรับรองแพทย์จากจักษุแพทย์ เพื่อยืนยันว่าสายตาข้างที่ไม่พิการหรือบอด มาแสดงยืนยันและประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยนั้น

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงเห็นสมควรให้แยกใบรับรองจากจักษุแพทย์ สำหรับผู้พิการทางสายตา กับใบรับรองแพทย์ที่ต้องมีการตรวจร่ายกายอื่นๆ...1882DE2F2D31-AAE9-489C-AE97-3FC4B115C0D4.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม The NUH 36th Anniversary International Eye Conference 2022

Created 2021-05-26 17:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

The conference will be held on the 21st – 22nd of January 2022 on a virtual platform. The impressive scientific programme will focus on 2 main themes –

Innovation in Ophthalmology and Multidisciplinary healthcare – and will feature both international and local key opinion leaders (KOL) who are at the forefront of their respective fields.

Some of the KOL you can look forward to are: Prof Javed Ali, Dr Raman Malhotra, Prof Prem Subramaniam, Dr Keith Barton, Dr Bart Leroy, Dr Carlos Pavesio, Prof Alan Bird, Prof Suber Huang, A/Prof Jonathan Crawston, Prof Sir Peng T Khaw and many more.   

Early bird registration ends on 1 August 2021 with special concession rates for trainees/ residents and our allied health colleagues. For group registration, please contact the secretariat at meet@nuhseye.sg

Please find more details within the flyer attached