การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคทางตา ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Updated 2018-08-24 10:11:00


เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไปทราบ

ตามที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดได้มีการเผยแพร่ และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคทางตา ซึ่งทั้งประชาชน และบุคลากรการแพทย์หลายท่านได้ตระหนัก และแสดงความห่วงใยในสุขภาพ และการรับรู้ข่าวสารที่ผิดพลาดของประชาชน

ราชวิทยาลัยฯซึ่งเป็นองค์กรทางการแพทย์ รับผิดชอบดูแลจักษุแพทย์ และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยดังกล่าว และไม่นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการเพื่อระงับการเผยแพร่ความรู้ที่ผิดพลาด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของประชาชน ทางราชวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับข้อร้องเรียน และเบาะแสจากประชาชน และบุคลากรการแพทย์ผู้ตระหนักถึงภัยได้ดำเนินการแจ้งต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นระยะ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายทั้งทางการแพทย์ และทางกฎหมาย

ขณะนี้ได้มีการดำเนินการแจ้งระงับโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางยี่ห้อ และเชิญเปรียบเทียบปรับต่อกลุ่มผู้เผยแพร่โฆษณาสื่อออนไลน์อันเป็นเท็จ เจ้าของผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้จำหน่าย และพรีเซ็นเตอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในฐานความผิดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒

อนึ่ง หลังจากมีการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการกระทำการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯได้ดำเนินการแจ้งต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

จึงเรียนมาสู่ประชาชนและท่านสมาชิกฯทราบ ท่านสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ และส่งเบาะแสการกระทำผิดเพิ่มเติมมาที่ราชวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ข้อความข้างต้นสู่ประชาชนท่านอื่นๆ เพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากความเข้าใจผิดต่อไป

 

ด้วยความห่วงใย


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย