hall of fame

Updated 2024-07-17 06:59:00
APAO Awards


Arthur Lim Award

Year         Recipient  Country/Territory

2018         Paisan Ruamviboonsuk  นพ.ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข


Jose Rizal Medal

Year Country/Territory

1981 Kobchai Prommindaroj นพ.กอบชัย พรหมมินทะโรจน์


Holmes Lecture

Year Recipient Country/Territory

2011 Prin Rojanapongpun นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์


Distinguished Service Awards

Year Recipient Country/Territory

2024         Niphon Chirapapaisan  นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล

2023         Ngamkae Ruangvaravate  พญ.งามแข เรืองวรเวทย์

2022         Direk Patikulsila  นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา

2021         Weerawat KIDDEE นพ.วีระวัฒน์ คิดดี

2020         Yutthaphong Imsuwan พอ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ

2019         Wanicha Chuenkongkaew พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

2018         Manchima Makornwattana พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

2017 Chakrapong Namtra นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์

2016 Wasee Tulvatana พญ.วสี ตุลวรรธนะ

        Thitiporn Ratanapojnard พญ.ฐิติพร รัตนพจนารถ

2015 Winai Chaidaroon นพ.วินัย ชัยดรุณ

        Olan Suwan-Apichon นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน

2014 Maytinee Sirimaharaj พญ.เมทินี ศิริมหาราช

        Thawat Tantisarasart นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์

2013 Nimitr Ittipunkul  นพ.นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล

        Anuchit Poonyathalang นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์

2012 Rungroj Lerdvitayasakul นพ.รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล

        Pongsak Pachimkul นพ.พงศ์ศักดิ์ ปัจฉิมะกุล

2011 Somsanguan Ausayakhun พญ.สมสงวน อัษญคุณ

        Sorot Wutthiphan พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์

2010 Prasart Luksanapruk นพ.ประศาสน์ ลักษณะพุกก์

        Yosanan Yospaiboon  นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์

2009 Sopa Wattanaikorn พญ.โสภา วัฒนานิกร

        Surain Wiriyasatiankun นพ.สุเรนท์ วิริยะเสถียรกุล

2008 Pornchai Simaroj นพ.พรชัย สิมะโรจน์

        Chotibutr Supachai  นพ.ศุภชัย โชติบุตร

2007 Paisan Ruamviboonsuk นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

        Sakchai Vongkittirux นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

2006 Ataya Euswas นพ.อัทยา อยู่สวัสดิ์

        Prin Rojanapongpun นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

2005 Apichart Singalavanija  นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช

        Ataya Euswas  นพ.อัทยา อยู่สวัสดิ์

        Lalida Pariyakanok  พญ.ลลิดา ปริยกนก

         Pinnita P Tanthuvanit  พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

2003 Cheocharn Wiriyaluppa  นพ.เชี่ยวชาญ วิริยะเสถียรกุล

        Dhaivadee Dulayajinda  พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา

       Sukhuma Warrasak  พญ.สุขุมา วรศักดิ์

       Jutalai Yanterdtham  พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม

       Skowrat Kunavisarut  พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

2001        Visuthe Tansirikongkol  นพ.วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล

       Pornsawat Nantawan  นพ.พรสวัสดิ์ นันทวัฒน์

       Yani Chiemchaisri  พญ.ญาณี เจียมไชยศรี

        Watanee Jenchitr  พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร

1999 N Sadudi  

        V Sirsuphan

        S Yaisawang  พญ.สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

1997 Rampoei Krutkul  

1991        Tiam Lawtiantong  นพ.เทียม หล่อเทียนทอง

1989 Nisit Leelawongs  นพ.นิสิต ลีละวงศ์


Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards

Year Recipient Country/Territory

2024        Tanapat Ratanapakorn  นพ.ธนภัทร รัตนภากร

2023        Nawaporn Taechamaneesatit  พญ.นวพร เตชะมณีสถิตย์

2022        Pornchai Mahaisavariya นพ.พรชัย มไหสวริยะ

2021        Nawat WATANACHAI  นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย

2020        Vithoon Ruangsuksriwong นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์

2019        Manthanee Pairachavet พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์

2018        Chaiyasit Thepchatri นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

2017        Anukul Thaitanundr นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์

2016        The Ophthalmic Surgery Group of the Princess Mother’s Medical Volunteers Foundation พอสว.

2015        Somsran Watanachote  พญ.โสมสราญ วัฒนโชติ

2014 Abhirug Chaiwiratana นพ.อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ

2013 Siriwatana Chaiear นพ.ศิริวัฒน์ ไชยเอีย

2012 Pornnarong Srimuang นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง

2011 Panida Goseyarakwong พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์

2010 Anant Boonyarangkul  นพ.อนันต์ บุณยรางกูร

2009 Supaluk Raiyawa พญ.ศุภลักษณ์ รายยวา

2008 Suwat Kusakul นพ.สุวัฒน์ คุสกุล

2007 Prin Rojanapongpun นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

2006 Pipat Kongsap  นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์

        Veeraphan Thanaprachoom  นพ.วีระพันธ์ ธนาประชุม

2005 Achara Nitiapinyaskul  พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล

        Kwanjai Wongkittirux  พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์

        Patpong Gullayanon  นพ.พัฒพงษ์ กุลยานนท์

2003 Sonchai Wongwetsawa นพ.สมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์

        Tienchai Prompubesara นพ.เทียนชัย   พรหมภูเบศร์

        Panet Panputhipong นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

       Payorm Yuvanichanont  นพ.นพม อยู่วนิชชนนท์

       Prut Hanutsaha  นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

Senior Achievement Awards

Year            Recipient  Country/Territory

2024            Paisan Ruamviboonsuk  นพ.ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข


Achievement Awards

Year Recipient Country/Territory

2024        Voraporn CHAIKITMONGKOL พญ.วรพร ชัยกิจมงคล

                Thanapong SOMKIJRUNGROJ นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

2023        Visanee Tantisevi พญ.วิศนี ตันติเสวี

2018        Duangnate Rojanaporn พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์

2014 Paisan Ruamviboonsuk นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

        Prin Rojanapongpun  นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

        Prut Hanutsaha  นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ปี 2559

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์

พญ.อุไรวัลย์  ตินนังวัฒนะ


จักษุแพทย์ดีเด่น ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

2550 นพ.พัฒพงษ์ กุลยานนท์

2553 นพ.วีระพันธ์ ธนาประชุม

2554 พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ

2558 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

2560       พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม

2561       นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  (ทางด้านบริหาร)

               พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล (ทางด้านวิชาการ)

2562       พญ.พรรณทิพา ว่องไว (ทางด้านวิชาการ)

               พญ.ทัศพร ตั้งกิจโชติ (ทางด้านบริการกิจกรรมสังคม)

2563       นพ.ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ (ทางด้านวิชาการ)

               พญ.กิตติยา มหามงคล (ทางด้านบริการกิจกรรมสังคม)

2564       ศ.เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ (ทางด้านวิชาการ)

               นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (ทางด้านบริการกิจกรรมสังคม)

2565       นพ.สุขุม ศิลปอาชา (ทางด้านวิชาการ)

               นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร (ทางด้านบริการกิจกรรมสังคม)

2566       พญ.สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ (ทางด้านวิชาการ)

               นพ.ธนกฤต สรสิทธิ์ (ทางด้านบริการกิจกรรมสังคม)


รางวัล 2018 APACRS Gold at the Opening Ceremony award: นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์


รางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสํานักงานงานวิจัยแห่งชาติผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างก้อนเนื้อมะเร็ง

จําลองของมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก”  ปี 2565 

พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์


รางวัล Sasakawa Health Award 2022 World Health Organization (WHO) 

นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 


รางวัล DR เบาหวานขึ้นตา นพ.ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข

Rajavithi Hospital 

Better Management-Better Public Service

23 June 2012

United Nations Public Service Award 2nd Place Winner

Advancing Knowledge Management in Government Category

towards improving the effectiveness, efficiency and quality of public service

ผู้มอบรางวัล Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs 


รางวัลนวัตกรรม 

คณะผู้พัฒนาระบบ

1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์   ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. น.ส.วิรัญชนา คุ้มเดช        สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8  จังหวัดอุดรธานี

การถ่ายภาพ, ระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจจับสภาพตาเข, พิมพ์ผลการตรวจรายบุคคล

ได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน 45th International Exhibition of Inventions ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2560


พญ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์

การพัฒนาแอพพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือเพื่อการประเมินความผิดปกติทางตาเบื้องต้นที่บ้านโดยผู้ป่วย

StrabisPIX application เป็น project ที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจาก Dr.David Hunter ในการร่วมคิดพัฒนา และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยศึกษาผลของการใช้แอพพลิเคชัน ในระหว่างการศึกษาต่อกับท่านที่ Department of Ophthalmology, Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School โดยข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานและได้รับการพิจารณาให้เป็น “Hot Topic Presentation” ในการประชุมวิชาการ The Association for Research in Vision and Ophthalmology(ARVO2017) ที่เมือง Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา


ธรรมศาสตร์ 

นวัตกรรมในการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันตาบอดจากโรคจอประสาทตา

ทีมจักษุแพทย์และวิศวกรธรรมศาสตร์ได้นำผลงานนวัตกรรมนี้ไปชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกในงาน 45th International Exhibition of Inventions ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2560 โดยมีนักประดิษฐ์จากหลากหลายประเทศทุกมุมโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นับเป็นถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ทีมนักวิจัยไทยเคยได้รับมา