ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538

Updated 2014-08-17 21:26:00


ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2538


ราชวิทยาลัย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนิน การตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ในการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 • กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของจักษุแพทย์ ในประเทศไทยรวมทั้งสอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก
 • ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางจักษุวิทยา
 • จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
 • เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆกับราชวิทยาลัย สมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
 • ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิกกับแพทย์สาขาวิชาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในทางจักษุวิทยา
 • เผยแพร่ความรู้ทางจักษุวิทยา อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม
 • ออกระเบียบต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยทั้งนี้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมและข้อบังคับของแพทยสภา
 • รายงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยต่อแพทยสภาเป็นประจำปีหรือตามที่แพทยสภาขอให้รายงาน
 • ดำเนินการหรือให้ความร่วมมือกับทางราชการ หรือองค์กรสาธารณกุศลที่รัฐบาลรับรองในการให้ ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนในงานสาขาจักษุวิทยาตามความจำเป็นและเหมาะ สม