แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

 นพ. ภูวัต  จารุกำเนิดกนก

หัวหน้าโครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ 
Project Director of the National Eye Institute of Thailand Initiative
Adjunct Assistant Professor, University of Iowa
Adjunct Assistant Professor of Ophthalmology, University of Pittsburgh School of Medicine
Consultant Mettapracharak (Wat Rai Khing) Hospital, Thailand

สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
สถานที่ติดต่อ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ. สามพราน นครปฐม

 นายแพทย์ ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข

President of The Royal College of Ophthalmologists of Thailand

Assistant Director, Center of Medical Excellence, Rajavithi Hospital

สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)
สถานที่ติดต่อ
Department of Ophthalmology, Rajavithi Hospital, Bangkok, THAILAND

ศาสตราจารย์  นายแพทย์ สบง  ศรีวรรณบูรณ์
PROFESSOR IN OPHTHALMOLOGY
Department of Ophthalmology, 
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
Bangkok, Thailand

สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Cataract (ต้อกระจก)
Biometry and Intraocular Lens Calculation
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์  นายแพทย์ ยศอนันต์  ยศไพบูลย์

Professor of Ophthalmology

Department of Ophthalmology, Khon Kaen University

Head, Vitreoretinal Service, KKU Eye Center

Executive Committee, Royal College of Ophthalmologists Thailand, Bangkok

สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
สถานที่ติดต่อ
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand