แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

 แพทย์หญิง ปิยะดา จิตสุทธินันท์
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
สถานที่ติดต่อ
นครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รสสุคนธ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
สถานที่ติดต่อ
พิษณุโลก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สบง ศรีวรรณบูรณ์
PROFESSOR IN OPHTHALMOLOGY
Department of Ophthalmology, 
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
Bangkok, Thailand

สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Cataract (ต้อกระจก)
Biometry and Intraocular Lens Calculation
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 แพทย์หญิง สายทิพย์ วิไลรัตน์ (ธรรมรัตนพคุณ)
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

 นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก

หัวหน้าโครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ 
Project Director of the National Eye Institute of Thailand Initiative
Adjunct Assistant Professor, University of Iowa
Adjunct Assistant Professor of Ophthalmology, University of Pittsburgh School of Medicine
Consultant Mettapracharak (Wat Rai Khing) Hospital, Thailand

สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Ophthalmic Research (การวิจัยทางจักษุ)
Medical Education (แพทยศาสตร์ศึกษา)
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
สถานที่ติดต่อ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ. สามพราน นครปฐม

 แพทย์หญิง ศศิวิมล จันทรศรี
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
Pediatric Ophthalmology (จักษุวิทยาเด็ก)
สถานที่ติดต่อ
66 ถ. เทศบาลรังสรรค์เหนือ ซอย 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 พญ. อรสิริ ธนธานี
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
สถานที่ติดต่อ

 พญ. ธนิยา ภู่พัฒน์
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
สถานที่ติดต่อ

 พญ. วธูกานต์  รุ่งภูวภัทร
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
สถานที่ติดต่อ

 พญ. ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์
สาขาที่สนใจ
Cornea and Refractive Surgery (กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา)
สถานที่ติดต่อ