แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

 แพทย์หญิง ณัฎฐิรา  ชัยศรีสวัสดิ์สุข, วว. (จักษุวิทยา)

หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

โครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ (National Eye Institute of Thailand (NEiT) Initiative)

หัวหน้าศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

สาขาที่สนใจ
Pediatric Ophthalmology (จักษุวิทยาเด็ก)
Strabismus (ตาเข)
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
สถานที่ติดต่อ
นครปฐม

รองศาสตราจารย์ พญ. แพทย์หญิง ประภัสสร  ผาติกุลศิลา
สาขาที่สนใจ
Pediatric Ophthalmology (จักษุวิทยาเด็ก)
Strabismus (ตาเข)
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่