แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ศาสตราจารย์  นายแพทย์ พรชัย  สิมะโรจน์
สาขาที่สนใจ
Electrophysiology (สรีรวิทยาไฟฟ้า)
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 แพทย์หญิง ธาริกานต์  สุจิระกุล
สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Electrophysiology (สรีรวิทยาไฟฟ้า)
Genetic (พันธุศาสตร์)
สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร