คลังตำราจักษุวิทยา

คลังตำราจักษุวิทยา

แสดง 21 - 30 จาก 42 รายการ

ต้อกระจก : การดูแล

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 414 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2543 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ ภารดี นานาศิลป์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร 043-328589-91 หมายเหตุ หนังสือสำหรับพยาบาล


การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 621 Views

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2540 จำนวน 3000 เล่ม ผู้นิพนธ์ ขวัญตา เกิดชูชื่น สุจินดา ริมศรีทอง สถาบัน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธรรมสาร ราคา 110 บาท หมายเหตุ หนังสือสำหรับพยาบาล


จักษุวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 454 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 2000 เล่ม พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2540 บรรณาธิการ นายแพทย์อภิชาติ สิงคาลวณิช แพทย์หญิงญาณี เจียมไชยศรี จัดพิมพ์โดย บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท เฮลท์ ออทอริตี้ จำกัด 108/19 บ้านกลางกรุง ซอยประดิพัทธ์ 19 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-6184507 ราคา 450 บาท


จักษุสาธารณสุข (Public Health Ophthalmology)

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 383 Views

พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2535 จำนวน 1000 เล่ม บรรณาธิการ นายแพทย์สมศักดิ์ รัศมิทัต จัดพิมพ์โดย องค์การอนามัยโลก พิมพ์ที่ บริษัทพิมพ์สวย จำกัด 1029/7 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ โทร 02-2802074-6 ราคา 350 บาท


โรคตาบอดในเด็ก และการป้องกัน

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 394 Views

พิมพ์เมื่อ 2540 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร สถาบัน มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ลำปาง ราคา 100 บาท


จักษุวิทยา เรื่อง ตาเข

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 400 Views

พิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2532 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ นายแพทย์สุรพงษ์ ดวงรัตน์ พิมพ์ที่ ธนบรรณการพิมพ์ เชียงใหม่ ราคา 180 บาท


Anatomy of the Eye

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 477 Views

พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2529 ผู้นิพนธ์ นายแพทย์จรีเมธ กาญจนารัณย์ บรรณาธิการ แพทย์หญิงมันธนี ไพรัชเวทย์ นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ จัดพิมพ์โดย ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


การใช้ยาทางจักษุวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 440 Views

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2529 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ นายแพทย์ประจักษ์ ประจักษ์เวช จัดพิมพ์โดย หจก.ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ 21/21 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพ โทร 02-2861153


จักษุวิทยาเบื้องต้น (Basic Ophthalmology)

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 500 Views

พิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2527 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ นายแพทย์วิสูตร ฉายากุล นายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง จัดพิมพ์โดย บริษัท ศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด 355/21 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 02-44243877


โลกหลังเลนส์

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 454 Views

พิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2526 ผู้นิพนธ์ นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมดิคัล มีเดีย ราคา 38 บาท