ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้

ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้
แสดง 31 - 38 จาก 38 รายการ

Corneal Dystrophies

Created 2015-12-08 16:10:00 by คุณ System Administrator 6117 Views

Corneal Dystrophies (โรคกระจกตาเสื่อม)

เป็นกลุ่มโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งมักก่อให้เกิดความผิดปกติที่กระจกตาทั้ง 2 ข้าง ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และความผิดปกตินี้อาจเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆตามระยะเวลาที่ผ่านไป

การรักษา ขึ้นกับอาการแสดงของผู้ป่วย และชั้นของกระจกตาที่มีรอยโรค โดยเริ่มตั้งแต่

·        การใช้ hypertonic agents (3% หรือ 5% NaCl) ในผู้ป่วยที่ตรวจพบกระจกตาบวม ร่วมกับมีอาการมองเห็นภาพไม่ชัดโดยเฉพาะตอนเช้าหลังตื่นนอน และมักมองเห็นดีขึ้นเมื่อเวลาสายหรือบ่าย

·        น้ำตาเทียมเพื่อบรรเทาอาการเคือง ในกรณี recurrent corneal epithelial erosion อาจใช้ lubrication ในรูปแบบเข้มข้น เช่น gel หรือ ointment ป้ายตาก่อนนอนเพื่อป้องกันไม่ให้เปลือกตาติดกับผิวกระจกตาระหว่างหลับตาเป็นเวลานาน

·        การใช้ contact lens (CL) ในผู้ป่วยที่มี epithelial defect ขนาดใหญ่ ร่วมกับการให้ยาปฎิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ (2 ครั้งต่อวัน) นอกจากนี้ CL ยังนำมาใช้ใส่ ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสะสมของสาร amyloid ในผู้ป่วย Gelatinous drop-like dystrophy ได้อีกด้วย

·        การใช้แสงเลเซอร์ Phototherapeutic keratectomy (PTK) เพื่อกำจัดรอยโรคในผู้ป่วยที่มีรอยโรคอยู่ในชั้นตื้น (epithelium, subepithelium และ anterior stroma)

·         ท้ายสุดคือ การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่พัฒนาให้มีความจำเพาะกับชั้นกระจกตามากขึ้น ได้แก่

ü Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) ในผู้ป่วยกลุ่ม Stromal corneal dystrophies

ü Endothelial keratoplasty (EK) ในผู้ป่วยกลุ่ม Endothelial dystrophiesCataract in Fuchs’ dystrophy

Created 2015-12-08 16:02:00 by คุณ System Administrator 5777 Views

โรค Fuchs’ corneal dystrophy เป็นโรคที่เกิดในตา 2 ข้าง มีการดำเนินโรคที่ช้า และอาจเป็นไม่เท่ากันในตาสองข้างได้ อายุที่เป็นอยู่ในช่วง 40 ปีขึ้นไป ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย

ผลการศึกษา                                                                 

1.       การผ่าตัดต้อกระจกก่อนการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา เปรียบเทียบกับการผ่าตัดร่วม (combined หรือ triple surgery) พบว่าการผ่าตัดต้อกระจกก่อนแม้ทำในคนไข้ที่มีจำนวน endothelial cell ต่ำก็สามารถทำให้ระดับการมองเห็นดีขึ้นทุกราย และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่าการผ่าตัดร่วม

2.       การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาก่อนการผ่าตัดต้อกระจกเปรียบเทียบกับการผ่าตัดร่วม พบว่า ระดับการมองเห็น refractive outcome และ graft survival ไม่แตกต่างกัน แต่แนะนำให้ทำผ่าตัดร่วมในคนไข้ที่อายุมากเพื่อให้การฟื้นสภาพของการมองเห็นเร็วขึ้น

 How to approach abnormal blinking in children

Created 2015-12-08 15:59:00 by คุณ System Administrator 5630 Views


How to approach abnormal blinking in children
Symptom &sign: excessive blinking, blepharospasm, others eg. Myokymia,
blepharoclonus
Differential diagnosis
1. Ocular cause:
เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ocular surface and anterior segment disorder, refractive error และ strabismus เช่น
Intermittent esotropia
2. Neurogenic cause:
พบได้ไม่บ่อย ผู้ป่วยมักมีอาการกระพริบตาผิดปกติมากขึ้น เช่น blepharoclonus, hemifacial spasm, facial myokymia หรือมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอื่นร่วมด้วย

3. Neuro - psychiatric cause:
เช่น Psychogenic blepharospasm, Tics,Tourette syndrome ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เช่น กระพริบตาบ่อย ทำตาเหลือบขึ้น และอาจมีอาการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนอื่นแบบซ้ำๆและไม่สามารถบังคับได้

สรุป การกระพริบตาบ่อยหรือผิดปกติในเด็ก มักเกิดจากสาเหตุที่ไม่รุนแรง  ไม่จำเป็นต้องปรึกษา neurologist หรือทำ imagingตั้งแต่แรก ยกเว้นแต่มีอาการมากขึ้นหรือมีอาการทางระบบประสาทผิดปกติร่วมด้วย

 

พต.หญิง พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์

จักษุแพทย์ประจำรพ. บำรุงราษฎร์


Infantile cataract

Created 2015-12-03 22:56:00 by คุณ System Administrator 3404 Views

- ภาวะตาบอดและต้อกระจกในเด็ก ถูกจัดอันดับความสำคัญต้นๆ ใน issue VISION 2020 ของ WHO

ที่มีคำขวัญว่า the right to sight โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราความชุกของตาบอดในเด็กจาก 0.075%

ลงเหลือ 0.04% ภายในปี 2020 โดยอาศัยความร่วมมือของ eye care system ต่างๆ เพื่อที่จะ ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพทางตา รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นหากเกิดความพิการ โดยเน้นการป้องกัน เนื่องจาก 80% ของภาวะตาบอดป้องกันได้

 Learning Disability (LD): Role of Ophthalmologist

Created 2015-10-13 17:17:00 by คุณ System Administrator 4208 Views

80% ของ Learning Disability คือ Dyslexia ซึ่งจักษุแพทย์มักได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจหาสาเหตุทางตาที่อาจทำให้เด็กไม่สามารถอ่านได้เป็นปกติCalcium และ vitamin D

Created 2015-09-07 11:38:00 by คุณ System Administrator 814 Views


โรคกระดูกพรุนเกิดจาก 2 ปัจจัยใหญ่ คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม สำหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้แก่ การพร่อง calcium และ vitamin

·    ผลของการให้ calcium เสริมในการป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนยังไม่ชัดเจนนัก 

·    การได้รับ calcium เสริมมากพอมีหลักฐานจากการศึกษาว่าสามารถลดอัตราการเกิดกระดูกหักเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีโรคกระดูกพรุนและรับประทาน calcium อย่างสม่ำเสมอ

·    การได้รับ calcium เสริมในประชากรกลุ่มอื่นเช่นในเด็ก หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หญิงหลังหมดประจำเดือนใหม่ๆ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้ประโยชน์ในการป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน


Update in Medicine: Rheumatic disease related uveitis

Created 2015-08-31 22:00:00 by คุณ System Administrator 864 Views

ผศ.พญ.ปารวี สุวรรณาลัย หน่วยภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ร.พ.รามาธิบดี

ผศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ หน่วยจอตาและม่านตาอักเสบ ร.พ.รามาธิบดี

ภาวะม่านตาอักเสบชนิด anterior uveitis หรือ panuveitis ทั้งแบบ acute และ chronic อาจพบร่วมกับ rheumatic disease  โรคที่พบบ่อยในกลุ่ม acute คือ กลุ่มโรค spondyloarthropathy (ประกอบด้วย ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, reactive arthritis, inflammatory bowel disease) และกลุ่ม chronic คือ Behcet disease โดยผู้ป่วยอาจมีอาการเริ่มต้นเป็นทีละตาสลับกันหรือเป็นทั้ง 2 ข้างพร้อมกันได้


Diabetic macular edema (DME)

Created 2015-08-31 21:52:00 by คุณ System Administrator 533 Views

การรักษา Diabetic macular edema

ปัจจุบัน intravitreous anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) injection เป็น first line therapy สำหรับ center-involved DME with visual impairment