คลังวารสาร

คลังวารสาร

แสดง 41 - 50 จาก 56 รายการ

Intraocular Lenses

Created 2010-04-28 17:50:29 by คุณ System Administrator 397 Views

เลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lenses) เป็นอวัยวะเทียมชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทนอวัยวะจริงของมนุษย์ได้ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติ โดยเลนส์แก้วตาเทียมมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มของการพํมนาการต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจักษุแพทย์ควรทราบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้
Review Article


แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับ ใช้ในประเทศไทย

Created 2010-04-28 17:49:07 by คุณ System Administrator 376 Views

โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity) เป็นสาเหตุตาบอดที่พบได้บ่อยของทารก มีการกำหนดแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันภาวะสายตาพิการในทารกเกิดก่อนกำหนดของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศ
Original Articles


Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments

Created 2010-04-28 17:48:08 by คุณ System Administrator 350 Views

โรคต้อเนื้อ เป็นโรคตาที่พบได้บ่อยมากที่สุดโรคหนึ่งของประชากรไทย ปัญหาที่พยายามค้นหาวิธีในการผ่าตัดลอกต้อเนื้อที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของต้อเนื้อได้มากที่สุด
Original Articles


A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy

Created 2010-04-28 17:46:48 by คุณ System Administrator 321 Views

อาการผิดปกติทางด้านจอประสาทตาในผู้ป่วยลูปัส (SLE Retinopathy) แม้จะไม่ใช่หนึ่งในเกณฑ์การวินิจฉัยแต่เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยลูปัสก่อให้เกิดภาวะผิดปกติทางจักษุวิทยา ดังนั้นการตรวจทางจักษุวิทยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วย
Case Report


A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis

Created 2010-04-28 17:45:38 by คุณ System Administrator 310 Views

โรคพยาธิยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบได้ในประเทศไทย อาการแสดงเพียงการเห็นเงาลอยผ่านไปมาซึ่งพบได้บ่อยๆ อาจเป็นอาการนำของโรคพยาธิในลูกตา (Intravitreal parasite) ดังนั้นจักษุแพทย์ควรให้ความสำคัญในการหาสาเหตุของโรค เพราะอาจเกิดจากโรคพยาธิชนิดที่ทำอันตรายอย่างรุนแรงต่อลูกตาได้
Case Reportบรรณาธิการ

Created 2010-04-28 17:44:43 by คุณ System Administrator 315 Views


Review ArticleEfficacy and Safety of Multiple Needle Revisions and 5-FU Injections in Over 14-month old Dysfunctional Blebs in Thai Patients

Created 2009-11-23 03:49:31 by คุณ System Administrator 311 Views

Objective: To evaluate efficacy and safety of multiple needle revisions and 5-FU injections in over 14-month old dysfunctional blebs in Thai patients. Methods: Eight eyes of 8 Thai patients who had surgically restored bleb function by using needle revision and 5-FU injection from one ophthalmologist, same technique in over 14-month old dysfunctional blebs in between January 2008 and April 2009 were enrolled, a retrospective study. The dysfunctional bleb was defined if the IOP less than 21 mmHg with anti-glaucoma medication or more than 21 mmHg with or without anti-glaucoma medication. The success of the needling revision was defined as absolute if the intraocular pressure (IOP) was < 21 mmHg without antiglaucoma medications. Bleb function was evaluated by slit-lamp biomicroscopic examination. Intraocular pressure measurement by applanation tonometry, morphology and degree of filtering bleb vascularization were evaluated and recorded. Intervention, either or both 5-FU or needling was performed when unsuccessful functioning bleb has been revealed to achieve target IOP less than 21 mmHg without antiglaucoma drugs. Results: Mean of needle revision times and 5- FU injections are 1.25 and 6.25 mg, respectively. There were 100% (8 cases) successes to achieve IOP less than 21 mmHg without anti-glaucoma medication for at least 3 months post-interventional. There was no report of serious complication or infection during and post-intervention. Conclusions: Needle revisions and 5-FU injections in over 14-month old dysfunctional blebs are simple, convenient, safe and effective in Thai patient.
Original Articles


Ocular Hypertension

Created 2009-11-23 03:53:48 by คุณ System Administrator 361 Views


Review Article