คลังวารสาร

คลังวารสาร

แสดง 41 - 50 จาก 58 รายการ

D front section

Created 2010-06-28 14:16:59 by คุณ System Administrator 363 Views


Original Articles


การตรวจคัดกรองโรคจอประสาทผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด

Created 2010-04-28 17:51:16 by คุณ System Administrator 409 Views

การตรวจคัดกรองโรค Retinopathy of Prematurity มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งที่เป็นแนวทางที่ใช้ในต่างประเทศและในประเทศไทย การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองโรค ROP จะช่วยทำให้เข้าใจถึงธรรมชาติของโรค และนำความรู้มาใช้ในการตรวจคัดกรองทารกเกิดก่อนกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Review Article


Intraocular Lenses

Created 2010-04-28 17:50:29 by คุณ System Administrator 397 Views

เลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lenses) เป็นอวัยวะเทียมชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทนอวัยวะจริงของมนุษย์ได้ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติ โดยเลนส์แก้วตาเทียมมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มของการพํมนาการต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจักษุแพทย์ควรทราบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้
Review Article


แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับ ใช้ในประเทศไทย

Created 2010-04-28 17:49:07 by คุณ System Administrator 376 Views

โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity) เป็นสาเหตุตาบอดที่พบได้บ่อยของทารก มีการกำหนดแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันภาวะสายตาพิการในทารกเกิดก่อนกำหนดของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศ
Original Articles


Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments

Created 2010-04-28 17:48:08 by คุณ System Administrator 350 Views

โรคต้อเนื้อ เป็นโรคตาที่พบได้บ่อยมากที่สุดโรคหนึ่งของประชากรไทย ปัญหาที่พยายามค้นหาวิธีในการผ่าตัดลอกต้อเนื้อที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของต้อเนื้อได้มากที่สุด
Original Articles


A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy

Created 2010-04-28 17:46:48 by คุณ System Administrator 321 Views

อาการผิดปกติทางด้านจอประสาทตาในผู้ป่วยลูปัส (SLE Retinopathy) แม้จะไม่ใช่หนึ่งในเกณฑ์การวินิจฉัยแต่เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยลูปัสก่อให้เกิดภาวะผิดปกติทางจักษุวิทยา ดังนั้นการตรวจทางจักษุวิทยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วย
Case Report


A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis

Created 2010-04-28 17:45:38 by คุณ System Administrator 310 Views

โรคพยาธิยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบได้ในประเทศไทย อาการแสดงเพียงการเห็นเงาลอยผ่านไปมาซึ่งพบได้บ่อยๆ อาจเป็นอาการนำของโรคพยาธิในลูกตา (Intravitreal parasite) ดังนั้นจักษุแพทย์ควรให้ความสำคัญในการหาสาเหตุของโรค เพราะอาจเกิดจากโรคพยาธิชนิดที่ทำอันตรายอย่างรุนแรงต่อลูกตาได้
Case Reportบรรณาธิการ

Created 2010-04-28 17:44:43 by คุณ System Administrator 315 Views


Review Article