คลังวารสาร

คลังวารสาร

แสดง 11 - 20 จาก 54 รายการ

1545cover vol 19_2.jpg

จักษุเวชสาร Volume 19 No. 2 July-December 2005 ISSN 0857-5518

Created 2017-05-31 14:44:00 by คุณ System Administrator 8 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


cover vol 19_1.jpg

จักษุเวชสาร Volume 19 No. 1 January-June 2005 ISSN 0857-5518

Created 2017-05-31 14:26:00 by คุณ System Administrator 79 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


cover v.25 no 1.jpg

จักษุเวชสาร Volume 25 No. 1 January-June 2011 ISSN 0857-5118

Created 2017-06-01 16:16:00 by คุณ System Administrator 34 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


1548vol 28 no1.jpg

จักษุเวชสาร Volume 28 No. 1 January-June 2014 ISSN 0857-5518

Created 2017-06-01 15:11:00 by คุณ System Administrator 35 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


1547Cover EYE8_10.jpg

จักษุเวชสาร Volume 24 No. 2 July-December 2010 ISSN 0857-5118

Created 2017-06-01 14:38:00 by คุณ System Administrator 46 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


cover vol 17_2.jpg

จักษุเวชสาร Volume 17 No. 2 July-December 2003 ISSN 0857-5518

Created 2017-05-30 15:04:00 by คุณ System Administrator 6 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


1540Cover 18_22.jpg

จักษุเวชสาร Volume 18 No. 2 July-December 2004 ISSN 0857-5518

Created 2017-05-30 13:59:00 by คุณ System Administrator 12 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


1539vol 18_1.jpg

จักษุเวชสาร Volume 18 No. 1 January-June 2004 ISSN 0857-5518

Created 2017-05-30 13:27:00 by คุณ System Administrator 17 Views

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


journal/file_1310027929.gif

การประเมินภาวะผิดปกติทางด้านสายตา เพื่อรับการสนับสนุนแว่นตา ในกลุ่มสมาชิศูนย์ศิลปชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Created 2011-07-08 10:49:00 by คุณ System Administrator 362 Views

การวางแผนแก้ปัญหาจักษุสาธารณสุขทั้งโดยจักษุแพทย์ หรือพยาบาลด้านตา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อน เพื่อให้ทีมงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านจักษุสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Original Articles


journal/file_1310027929.gif

การใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ขยายม่านตา เพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Created 2011-07-08 10:25:22 by คุณ System Administrator 455 Views

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้การเกิดภาวะดังกล่าวขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์กันในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละราย การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิาพภายใต้ข้อจำกัดข้างต้นโดยการใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ขยายม่านตา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจค้นหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะสายตาเลือนรางหรือตาบอด
Original Articles