คู่มือ “สุขภาพตาดี” สำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์

Updated 2014-06-29 13:11:47


ชื่อหนังสือ         คู่มือ “สุขภาพตาดี” สำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์

บรรณาธิการ            นายแพทย์ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

นายแพทย์ศุภชัย  กิจศิริไพบูลย์

 

 

 

 

จัดพิมพ์โดย            โครงการตำราจักษุธรรมศาสตร์

สถาบัน                    ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์เมื่อ                 มีนาคม 2550        จำนวน    3000     เล่ม

 

 

 

 

ราคา                        120 บาท

พิมพ์ที่                     สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน  36/6  ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงสามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพ 

                                 โทร 02-2781616

หมายเหตุ                 หนังสือสำหรับประชาชน      

สนใจติดต่อที่ E-mail : vsakchai@hotmail.com