คณะอนุกรรมการวิรัชชกิจ

Updated 2017-04-03 09:48:00


1.       รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ      ประธานคณะอนุกรรมการ

2.       ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา    อนุกรรมการ

3.       ผศ.นพ.ดำรงค์  วิวัฒน์วงศ์วนา     อนุกรรมการ

4        อ.พญ.จุฑามาศ  วิทยวีรศักดื์       อนุกรรมการ