คณะอนุกรรมการวิรัชชกิจ

Updated 2017-05-02 08:42:00


1.       รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ             ประธานคณะอนุกรรมการ

2.       ผศ.นพ.ดำรงค์  วิวัฒน์วงศ์วนา            อนุกรรมการ

3.       อ.พญ.จุฑามาศ  วิทยวีรศักดื์              อนุกรรมการ

4        พ.ท.หญิง พญ.วิวรรณ  ศันสนยุทธ       อนุกรรมการ

5        ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา           เลขานุการและอนุกรรมการ