คณะอนุกรรมการประสานการบริการ

Updated 2017-03-30 09:48:00


1. พญ. ขวัญใจ  วงศกิตติรักษ์ ประธาน
2. นพ. เกรียง เจียรพีรพงศ์ อนุกรรมการ 
3. นพ. คำนูณ อธิภาส อนุกรรมการ
4. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี อนุกรรมการ
5. น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อนุกรรมการ
6. นพ. ถาวร รังษีจำรัส อนุกรรมการ
7. นพ. บรรยง   ชินกุลกิจนิวัฒน์ อนุกรรมการ
8. นพ. ประวีณ  ตัณฑประภา อนุกรรมการ
9. นพ. ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ อนุกรรมการ
10. นพ. พิพัฒน์  คงทรัพย์ อนุกรรมการ
11. พญ.ภาวนา  อังคสิทธิ์ อนุกรรมการ
12. นพ. เมธา   พิพัฒน์พงษ์เลิศ อนุกรรมการ
13. พญ. เมทินี  ศิริมหาราช อนุกรรมการ
14. นพ. วันชัย  ล้อกาญจนรัตน์ อนุกรรมการ
15. นพ. วิโรจน์  พฤกษานุศักด อนุกรรมการ
16. นพ. วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร อนุกรรมการ
17. นพ. ศิริวัฒน์  ไชยเอีย อนุกรรมการ
18. พญ. สุดารัตน์   นเรนทร์พิทักษ์ อนุกรรมการ
19. พญ. สุมิตรา   ตระการศิลป์ อนุกรรมการ
20. นพ. อนิรุทธิ์   สุภวัตรจริยกุล อนุกรรมการ
21. พญ. อัจฉรา   นิธิอภิญญาสกุล อนุกรรมการ
22. นพ. อนุกูล  ไทยถานันดร์ เลขานุการและอนุกรรมการ