ตำราจักษุวิทยา

Updated 2014-06-29 13:11:47


ชื่อหนังสือ          ตำราจักษุวิทยา

บรรณาธิการ            นายแพทย์ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

                                นายแพทย์โกศล  คำพิทักษ์

จัดพิมพ์โดย            โครงการตำราจักษุธรรมศาสตร์

สถาบัน                    ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์เมื่อ                 สิงหาคม 2548      จำนวน    1000     เล่ม

 

 

 

ราคา                        300 บาท

พิมพ์ที่                     สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน  36/6  ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงสามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพ  โทร 02-2781616

หมายเหตุ                                สนใจติดต่อที่ E-mail : vsakchai@hotmail.com