Age-related Macular Degeneration

Updated 2014-06-29 13:11:47


ชื่อหนังสือ           Age-related Macular Degeneration

บรรณาธิการ            นายแพทย์แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์

                                นายแพทย์ดิเรก  ผาติกุลศิลา

พิมพ์เมื่อ                 สิงหาคม  2549   

ราคา                        540      บาท

พิมพ์ที่                 ชานเมืองการพิมพ์

 

 

 

 

 

จำนวน                    225      หน้า

E-mail ผู้นิพนธ์

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                                สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย บริษัท โนวาร์ติส ประเทศไทย จำกัด