ข้อมูลผู้แสดงความจำนงเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2560

แสดง 1 - 11 จาก 11 รายการ
สถาบัน
ศักยภาพ (จำนวนที่รับ)
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด (คน)
มีต้นสังกัด (คน)
ไม่มีต้นสังกัด (คน)
รวม
65
0
0
0
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10000
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 4000
คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 5000
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 4000
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 5000
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล10000
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 8000
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า5000
โรงพยาบาลราชวิถี7000
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง5000
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช2000
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
  • จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว
  • สำหรับผู้สมัครที่มีต้นสังกัด(ราชการ) ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 1 ปี หลังการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 2 ปี หลังการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  • แพทยสภาขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีต้นสังกัดก่อนผู้สมัครอิสระ และให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นต่อผู้ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมานานไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก่อนผู้ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • แพทยสภา ขอความอนุเคราะห์ ให้ราชวิทยาลัยขอความร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมพิจารณาสนับสนุนแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส) เพื่อเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ณ สถาบันต่างๆตามประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของแต่ละสถาบันฯ
ประกาศ เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และต้องการที่จะสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ดังนี้
1. กรณีมีต้นสังกัด แพทย์ประจำบ้านที่จบการฝึกอบรมแล้ว ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี จึงจะเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้
2. ผู้ได้รับทุนจากต้นสังกัดมาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ถ้าลาออกหลังจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโดยไม่กลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ต้องรอ 3 ปีเป็นอย่างน้อย จึงจะสมัครเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้