ข่าวสารและกิจกรรม

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยยกเลิกการเบิกใบมีดผ่าตัด เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกหลายรายการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอทักท้วงการยกเลิกดังกล่าว โดยสามารถเบิกจ่ายได้ดังเดิม ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า.....

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ
"ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล" 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคลท่านได้ดำรงตำแหน่ง 
- นายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2539-2543
- ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2543
- ประธานจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552-2556 
ท่านได้นำการประชุมวิชาการ APAO เข้ามาในประเทศไทย ในปี 2003 ในตำแหน่ง President of the 19th congress of APAO


ราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ
อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 
ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award” 
The Arthur Lim Award recognizes ophthalmologists who have demonstrated exemplary leadership in the field of ophthalmology and subsequently made substantial improvements in ophthalmic teaching and training in their countries and beyond. 
It is named after Arthur Lim, former President and Secretary-General of the APAO.


"CATARACT PREMIRE LERDGE" VDO BASE DISCUSSION MARCH 27 14.00-15.30 KAMOLTIP BALLROOM 2nd FLOOR, THE SUKOSOL HOTAL

ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรคกระจกตาโก่ง ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย ฯ (THSCRS) ได้จัด ประชุมวิชาการ “Cataract Day 2018” สําหรับจักษุแพทย์ แพทย์ประจําบ้านด้านจักษุและบุคลากรด้านจักษุ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
โดยมีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วม ประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
บัญชธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถีชื่อบัญชี ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 051-275190-1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ APAO Bangkok 2019 ได้ดำเนินการประกวดตราสัญลักษณ์ของการประชุม APAO Bangkok 2019 นั้น 
ในการนี้ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ APAO Bangkok 2019 ได้พิจารณาผลการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ APAO Bangkok 2019 จึงขออนุเคราะห์เผยแพร่ผลการประกวดโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ได้จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 29 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาจะมีการบรรยายในหัวข้อใหญ่ คือ "What residents should know in ophthalmology beyond the BSCS book" ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ khempk.w@gmail.com ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ คุณวณิดา เข็มภูเขียว โทร 094-792-9342

ปรึกษาจักษุแพทย์

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
The official video for promoting APAO 2019, Bangkok, Thailand March 6-9, 2019
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน