ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมวิชาการ "การบริหารจัดการคลินิกแว่นตาอย่างมีประสิทธิภาพ"
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในอัตราลงทะเบียน 4,000 บาท กรุณาส่งชื่อ นามสกุล, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ และ LINE ID
พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการลงทะเบียนมายังราชวิทยาลัยฯ ทางอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
ชำระค่าลงทะเบียนโดย โอนเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 028-2-00851-5

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federal Medical Education 2015) และได้รับการรับรองหลักสูตรกลางจากแพทยสภาแล้วนั้น หลักสูตรได้กำหนดให้มีการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ คือการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ และ การสอบ Clinical sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ

>>ดาวน์โหลดใบคำขอสมัครสอบ<<ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ APAO 2019 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2019 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
โดยราชวิทยาลัยจะมีทุนสนับสนุน ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 3,000 บาทต่อท่านโดยให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนดังกล่าว           
2. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% สำหรับจักษุแพทย์อาวุโส (เฉพาะอายุ 65 ปี ขึ้นไป คือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497) 
3. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนสำหรับจักษุแพทย์ 3 จังหวัดภาคใต้
***โดยทั้ง 3 ข้อจะต้องดำเนินการลงทะเบียน Early Bird Rate ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เท่านั้น 
โดยขอให้ส่งใบเสร็จตัวจริง พร้อมลายเซ็นรับรอง ส่งมาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และทางราชวิทยาลัยฯจะตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการโอนเงินสนับสนุนให้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.กุลจิรัสย์ โทร 082-454-4499***


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cataract Surgery: Advanced Cataract Workshop ในวันที่ 14-18  กุมภาพันธ์ 2562 ณ.อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเรื่องต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จากประสบการณ์ของวิทยากรทุกๆท่าน ที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท

หากท่านใดสนใจลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.chulaophthalmology.org

ติดต่อประสานงาน : คุณธรรมพัฒน์ แสงทอง โทร. 02-256-4420-4


โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา ดังนี้

1. อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา      จำนวน 2  อัตรา (หลักสูตร 2 ปี)  >>ดาวน์โหลดใบสมัครอนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา<<

2. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง     จำนวน 2 อัตรา  (หลักสูตร 2 ปี) >>ดาวน์โหลดใบสมัครอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง<<

3. อนุสาขาต้อหิน    จำนวน 3 อัตรา (หลักสูตร 1 ปี) >>ดาวน์โหลดใบสมัครอนุสาขาต้อหิน<<

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันทื่ 31 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันวิสา อัญชลีอำนวยพร
ID Line : vanessa.lertwilai
Tel : 099-3385847  

ขอเชิญ resident & fellow เข้าร่วมประชุม Glaucoma Workshop for Residents & Fellows ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2562
resident & fellow ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

เรียน ท่านสมาชิกจักษุแพทย์

เนื่องจาก สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2019 ครั้งที่121 ที่ศูนย์ประชุม BEXCO, เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 5 - 7 เมษายน 2562

คณะผู้จัดการประชุมได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1ท่าน ทั้งหมด 5 ทุนจากประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่ง งานวิจัยฉบับย่อ ทั้ง Oral presentation และ/หรือ เป็น e-poster มาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อีเมล์ admin@rcopt.org โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครรับทุนสนับสนุนประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society" ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


ชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ร่วมกับบ.ซันเท็น จัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ Dry Eye Masterclass “What’s new in dry eye diseases?” ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562   เวลา 8.30-13.00 น.   ณ  โรงแรม Hyatt Regency Sukhumvit (BTS Nana) 
โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (จำนวน 100 ที่นั่ง) 

สามารถลงทะเบียนและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญลักษณ์ ปิติภัทรสมบูรณ์ 
THANYALAK.PITIPATARASOMBOON@SANTEN.COM  โทร.02-060-5561 ต่อ 2007 

"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับชมรมประสาทจักษุวิทยาแห่งประเทศไทย เรียนเชิญ จักษุแพทย์ ประสาทจักษุแพทย์ อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและ แพทย์ พยาบาล  และผู้สนใจทุกท่าน เข้าฟังการประชุม “Varying Presentations of Optic Neuritis” ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ. จุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ทาง QR code ใน poster หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณ ธรรมพัฒน์ แสงทอง 02-256-4142, 02-256-4420-4 หรือที่เว็บไซต์ www.chulaophthalmology.org รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน"

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
The official video for promoting APAO 2019, Bangkok, Thailand March 6-9, 2019
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน