ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง ธาริกานต์ สุจิระกุล
สาขาที่สนใจ
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Electrophysiology (สรีรวิทยาไฟฟ้า)
Genetic (พันธุศาสตร์)
Contact Info
กรุงเทพมหานคร

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  เกียรตินิยมอันดับ1 ปี 2547
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  ปี 2553
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Fellowship in Retina and Vitreousคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2012
แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Certificate in Clinical Sciences ExaminationInternational Council of OphthalmologyWith Distinction2008
Certificate in Basic Sciences, Theoretical optics and Refraction Examination International Council of Ophthalmology2010
Certificate in advance examinationInternational Council of Ophthalmology2012
Fellow of International council of Ophthalmology in hereditary retinal dystrophy and electrophysiology Columbia University, New York, USA2013
International retina fellow in medical retina Vitreous-Retina-Macula Consultants of New York, USA2014
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional MembershipDescriptionFromUntil
American Acadamy of Ophthalmology
2013ปัจจุบัน
แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ
Awards and HonorsDescription
Travel Grant for American Academy of Ophthalmology Annual Meeting 2010, Chicago, USA

American Academy of Ophthalmology/Thai Royal College of Ophthalmology

Fred Hollows Foundation 1year fellowship award 2013


Foundation Fighting Blindness clinical/research fellowship, Alan Laties career development award 2014 In Evaluation of disease progression in Retinitis pigmentosa
Best case presentation in Atlantic Coast Retina Meeting and Macula Meeting 2014, Philladelphia
Travel grant for World Ophthalmology Congress 2014, Tokyo, Japan
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.รามาธิบดี   
แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ
PublicationYearLink

Bilateral Concordance of the Fundus Hyperautofluorescent Ring in Typical Retinitis Pigmentosa Patients.

Sujirakul T, Davis R, Erol D, Zhang L, Schillizzi G, Royo-Dujardin L, Shen S, Tsang S.

Ophthalmic Genet. 2015 Jun;36(2):113-22.
2015

Rapid resolution of retinoschisis with acetazolamide.

Zhang L, Reyes R, Lee W, Chen CL, Chan L, Sujirakul T, Chang S, Tsang SH.

Doc Ophthalmol. 2015 Aug;131(1):63-70.
2015

Multimodal imaging of central retinal disease progression in a 2 year mean follow up of Retinitis Pigmentosa.

Sujirakul T, Lin MK, Duong J, Wei Y, Lopez-Pintado S, Tsang SH.

Am J Ophthalmol. 2015 Jul 8.
2015

A novel RPGR mutation masquerading as Stargardt disease.

Bassuk AG, Sujirakul T, Tsang SH, Mahajan VB.

Br J Ophthalmol. 2014 May;98(5):709-11.
2014

Ischemic retinal vasculitis in an 18-year-old man with chickenpox infection.

Poonyathalang A, Sukavatcharin S, Sujirakul T.

Clin Ophthalmol. 2014 Feb 24;8:441-3.
2014

Next-generation sequencing revealed a novel mutation in the gene encoding the beta subunit of rod phosphodiesterase.

Shen S, Sujirakul T, Tsang SH.

Ophthalmic Genet. 2014 Sep;35(3):142-50.
2014

New syndrome with retinitis pigmentosa is caused by nonsense mutations in retinol dehydrogenase RDH11.

Xie YA, Lee W, Cai C, Gambin T, Nõupuu K, Sujirakul T, Ayuso C, Jhangiani S, Muzny D, Boerwinkle E, Gibbs R, Greenstein VC, Lupski JR, Tsang SH, Allikmets R.

Hum Mol Genet. 2014 Nov 1;23(21):5774-80.
2014
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.